TBMM PARTİ GRUBU

 

 

Madde-63

 

TBMM'de partili milletvekilleri "Millet Meclisi Grubu"nu oluştururlar.

 

Parti Grubu, Partinin programını ve seçim bildirgesini, kurultay kararları ve Parti Meclisince saptanan politika doğrultusunda gerçekleştirmek için gerekli yasama girişimlerini, Tüzük ve iç yönetmelik kuralları çerçevesinde, kendi kararları ile yürütür.

 

 

TBMM GRUBUNUN YÖNETİM İLKELERİ

 

Madde-64

 

Genel Başkan, TBMM Parti Grubunun ve Grup Yönetim Kurulunun Başkanıdır.

 

 

TBMM Grubu her toplantı yılı başında, o yıl için üç Başkanvekili seçer. Grup Yönetim Kurulunun kaç kişiden oluşacağı iç yönetmeliğinde belirlenir.

 

 

Grup Başkanvekilleri, grubun yasama çalışmalarının yürütülmesinde Genel Başkanın yardımcısıdır ve görevlendirildiği konularda vekilidirler.

 

 

Grubun doğal sözcüsü Genel Başkandır. Genel Başkan belli konular için sözcü görevlendirebilir. Genel Başkan bulunmadığında Grup Başkanvekilleri de sözcüdürler. Grup Yönetim Kurulu ve ivedi durumlarda Grup Başkanvekilleri de belli konular için sözcü seçebilirler.

 

 

Yasama girişimlerinin düzenli biçimde yürütülmesi ve Meclis çalışmalarında ve disiplinin sağlanması, Grup Yönetim Kurulu'nun görevidir.

 

 

Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleri, yasa önerileri; Grup Yönetim Kurulunca veya iç yönetmeliğe göre grupça uygun bulunmadan Meclise sunulamaz ve basına açıklanamaz.

 

 

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter veya görevlendireceği Genel Sekreter Yardımcısı, Grup Yönetim Kurulu toplantısına ve görüşmelere katılabilirler, oy kullanamazlar.

 

 

TBMM Grubu'nun çalışmaları "TBMM Grup İç Yönetmeliği" ile düzenlenir. Önemli dış temsil görevleri için Grup üyelerinin seçiminde yasaların ve görevin gerektirdiği niteliklere uygunluğun nasıl sağlanacağı da yönetmelikle gösterilir.

 

 

TBMM GRUBU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

 

Madde-65

 

Parti TBMM üyeleri;

 

 

a) Yasama çalışmalarında Partinin ilkelerine, Tüzük ve Programına, Seçim Bildirgesine, Kurultay kararlarına, Parti Meclisince alınan kararlara ve saptanan siyasal doğrultuya, Grup Genel Kurulu ile Grup Yönetim Kurulu kararlarına uymakla, bunları destekleyip uygulamakla yükümlüdürler.

 

 

Grup toplantısına ve karara katılmamış olmak, alınan kararlara uyma yükümlülüğünü kaldırmaz.

 

 

b) Geçerli özürleri bulunmadıkça Meclis Genel Kuruluna, komisyonlara ve grup toplantılarına katılırlar. Bu toplantıların her birine özürsüz olarak üst üste üç kez katılmayan üyeye, Grup Yönetim Kurulunca yazılı uyarı yapılır ve bu uyarı gerektiğinde seçim çevresine duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na bildirilir.

 

 

c) Yasama Meclisi komisyonlarında görev alan partili üyeler, bir grup oluştururlar ve aralarından birini başkan seçerler.

 

 

Grup Yönetim Kurulu, komisyon gruplarının çalışmalarını bu başkan aracılığı ile izler ve düzenler.

 

 

d) TBMM üyelerinin grup ödentilerinin miktarı ve böylece sağlanan gelirin, Grup ve Genel Merkez çalışmaları için hangi oranda paylaştırılacağı, TBMM Grubunca karara bağlanır.

 

 

 

BELEDİYE VE İL GENEL MECLİS GRUPLARI

 

Madde-66

 

Belediye ve il genel meclislerindeki partili üyeler, bir grup oluştururlar. Partili belediye başkanı, Belediye meclisindeki parti grubunun doğal üyesidir.

 

 

İl başkanı; il genel meclisi, büyükşehir veya il belediye meclisi parti gruplarının; ilçe başkanı da; ilçe çevresindeki belediye meclisi parti gruplarının başkanıdır. Oy hakları vardır.

 

 

Merkez ilçe başkanları, il belediye meclisi parti gruplarına üye olarak katılırlar ve oy kullanırlar. Grup başkan yardımcısı olarak görev yaparlar.

 

 

Grup üyeleri, partinin ilkelerine, tüzük ve programlarına seçim bildirgesine, Kurultayın ve kendi kongreleri ile grupların kararlarına uymakla yükümlüdürler.

 

 

Belediye başkanlarının, yürütme ve ilgili yasal görevleri konusunda bağlayıcı grup kararı alınamaz.

 

 

Partili belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyelerinin grup ödentileri ve böylece sağlanan gelirin grup ve parti çalışmaları için hangi oranda paylaştırılacağı, ilgili il ya da ilçe yönetim kurulu ile grup yönetim kurulunun yapacağı ortak toplantıda karara bağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye ve il genel meclisi parti gruplarının çalışma yöntemleri yönetmelikle düzenlenir.


 

 

 

 

DİSİPLİN KURULLARININ GÖREVLERİ

 

 

Madde-67

 

 

Parti suçlarını cezalandırma görevi ve yetkisi disiplin kurullarınındır.

 

 

Parti suçlarının yargı organlarının görev alanına girmesi, disiplin kurullarının görev yapmasına engel olmaz.

 

 

YETKİ

 

 

Madde 68- (01.07.2001 günlü Kurultay kararı ile değişik)

 

 

A) Parti Meclisi üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin, TBMM üyelerinin, partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri Parti Meclisi’nin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’nca,

 

 

B) İl başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ile il disiplin kurulu başkan ve üyeleri ile il ve ilçe belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri hakkında Merkez Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu’nca,

 

 

C) Öteki üyelerin ve görevlilerin parti suçu oluşturan eylemleri hakkında il yönetim kurulunun istemi üzerine il disiplin kurulunca,

 

 

D) Partili TBMM üyelerinin grup disiplinine, iç yönetmeliğe, bağlayıcı grup kararlarına aykırı, ya da grup onuruyla bağdaşmayan eylem ve davranışlarından doğan parti suçları ile birbirleriyle olan anlaşmazlıkları Grup Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine Grup Disiplin Kurulu’nca karara bağlanır.

 

 

E) İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu, il yönetim kurullarının önlemli olarak görevden derhal uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi disiplin kuruluna sevk edebilir.

 

 

F) Kesin çıkarma ve geçici çıkarma istemi ile disiplin kuruluna gönderen organ gerekli görürse önlem niteliğinde olmak üzere üyeyi görevden uzaklaştırabilir. Bu durumda dosya beş gün içinde görevli disiplin kuruluna gönderilir ve bu süre içinde karar ilgiliye tebliğ edilir.

 

 

Önlem niteliğinde görevden uzaklaştırılanlar, önlemin kaldırılması istemi ile görevli disiplin kuruluna tebliğ tarihinden itibaren üç gün içinde başvurabilir. Bu istem yedi gün içinde karara bağlanır.

 

 

(19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile eklenen fıkra.) İl Disiplin Kurullarının tedbirle (önlemle) ilgili kararlarına karşı Yüksek Disiplin Kurulu’na üç gün içinde itiraz edilebilir. Disiplin kurulları tedbire (önleme) itirazla ilgili başvuruları kendilerine ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde karara bağlarlar. Haklarında tedbir (önlem) kararı olan üyeler, parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

 

 

DİSİPLİN KURULLARI

 

Madde-69

 

A) Yüksek Disiplin Kurulu

 

 

Kurultayca seçilen (15) asıl ve (8) yedek üyeden oluşur.

 

 

B) İl Disiplin Kurulu

 

İl kongresince seçilen (9) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

C) TBMM Grup Disiplin Kurulu

 

Grup Genel kurulunca seçilen ve sayıları Grup İç Yönetmeliğinde belirlenen üyelerden oluşur.

 

 

Disiplin Kurulu üyeliğine aday olmak ve seçilebilmek için, disiplin cezası almamış olmak gerekir.

 

 

Özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantıya katılmayan üye, kurul kararıyla görevden ayrılmış sayılır. Bu karara karşı İl Disiplin Kurulu üyeleri Yüksek Disiplin Kurulu'na Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu üyeleri Parti Meclisine 5 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

 

PARTİ SUÇLARI

 

Madde-70

 

(19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik). Aşağıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur.

 

 

A) Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları

 

a) Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak,

 

 

b) Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,

 

 

c) Parti kayıt ve defterlerini saklamak, görevi devir sırasında bunları teslim etmemek,

 

 

d) Parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak,

 

 

e) Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalışmak,

 

 

f) Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının yasa, tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak,

 

 

g) Partiye üye yazımı ve temsille ilgili kuralları çiğnemek, parti içi seçimlere hile karıştırmak,

 

 

h) Parti çalışmalarında, özellikle kurultay ve kongrelerde üyelere ve görevlilere eylemli saldırıda bulunmak, çalışmayı engellemek veya önlemek.

 

 

B) Geçici Çıkarma Cezası Verilecek Parti Suçları

 

a) Gerçeğe aykırı olarak Partide kendisine belli görevler verilmiş gibi davranmak ve çalışmak,

 

 

b) Parti içinde ayrılık gözetmek ve ayrımcılık yapmak,

 

 

c) Gizli yapılması kararlaştırılan toplantılardaki konuşmaları açıklamak,

 

 

d) Parti çalışmalarında üyelere sözlü ya da eylemli saldırıda bulunmak, Parti düzenini bozmak, çalışmaları aksatmak,

 

 

e) A bendinin (e), (f), (g) ve (h) alt bendlerinde belirtilen parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında suç sayılan eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun takdiri ile geçici çıkarma cezası verilebilir.

 

 

C) Kınama Cezası Verilecek Parti Suçları

 

a) Parti yararlarını zedeleyici yayın ve propaganda yapmak,

 

 

b) Parti görevlilerini küçültücü sözler söylemek, Parti çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak,

 

 

c) Partili üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek aslı olmayan söylentiler çıkarmak, bunları yaymak,

 

 

d) Geçerli özrü olmaksızın seçimlerde oy kullanmamak,

 

 

e) B bendinin (a), (b), (c) alt bendlerinde belirtilen parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında ve parti suçu sayılan eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun kararı ile kınama cezası verilebilir.

 

 

D) Uyarma Cezası Verilecek Parti Suçları

 

a) Partililerin kişilikleri ile uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük düşürücü sözler söylemek, sövmek,

 

 

b) Parti binalarına ve mallarına zarar vermek,

 

 

c) C bendinin (a) ve (b) alt bendlerinde belirtilen parti suçlarının özel koşullar nedeniyle hafif sayılacak durumlarında ve suç sayılacak eylemi işleyenin etkin pişmanlık göstermesi halinde görevli disiplin kurulunun takdiri ile uyarma cezası verilebilir.

 

 

 

DİSİPLİN CEZALARI

 

Madde-71

 

Disiplin cezaları "uyarma", "kınama", “geçici çıkarma" ve "kesin çıkarma"dır.

 

 

Uyarma, yazılı olarak dikkat çekmektir.

 

 

Kınama, yazılı olarak kusur bildirmektir.

 

 

Geçici çıkarma; üyenin Partiden bir yıldan iki yıla kadar, ilişkisinin kesilmesidir.

 

 

Kesin çıkarma, üyenin süresiz olarak parti ile ilişkisinin kesilmesidir.

 

 

Kınama cezası alanlar bir yıl süre ile parti organlarına seçilemezler, seçilmiş iseler görevlerinden alınırlar.

 

 

Geçici çıkarma cezası alanlar, bu süre içinde parti üyelerine tanınan hakları kullanamazlar ve cezalarının tamamlanmasından itibaren (6) ay süre ile parti organlarına seçilemezler. Ancak bu durum, kendilerinin Parti Programına, Tüzüğüne ve yetkili organların bağlayıcı kararlarına uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik fıkra).

 

 

Kınama ve geçici çıkarma cezaları, cezayı veren kurul tarafından, partilinin yazılı bulunduğu il ve ilçe başkanlıklarına bildirilir ve ilgilinin cezası, defterlere ve çizelgelere işlenir. Ayrıca üye kütüğüne işlenmek üzere Genel Sekreterliğe verilir.

 

 

Kesin çıkarma cezası alanların adları defterlerden ve üye kütüğünden silinir, kimlikleri Genel Sekreterlikçe bütün örgüte duyurulur.

 

 

Disiplin kurulları; cezaların yürürlük tarihlerini, önlemliler için önlemin alındığı tarih; önlemli olmayanlar için kararın kesinleşme tarihini kararlarında belirtirler.

 

 

Üyeler hakkında disiplin cezası isteminde bulunan organ, suçlama konusunu ve istediği cezayı açık olarak belirtir, disiplin kurulları istemle bağlı değildir. Kovuşturma sonunda kanıtlara göre karar verilir.

 

 

Disiplin cezası alanlardan, aynı parti suçunu yineleyenlere, bir üst ceza verilir.

 

 

KARARLAR VE İTİRAZ

 

Madde-72

 

Kendilerine gönderilen dosyaları il disiplin kurulları (2) ay, Yüksek Disiplin Kurulu (4) ay içinde karara bağlarlar. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

Bu süre içinde sonuçlandırılmayan işler için gerekçesi gösterilerek Parti Meclisi'nden ek süre isteyebilirler. Verilecek ek süre bir aydan uzun olamaz.

 

 

Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu karları kesindir.

 

 

İl Disiplin Kurulu kararlarına karşı il yönetim kurulu ve ilgilisi (10) gün içinde Yüksek disiplin Kurulu'na gerekçeli olarak itiraz edebilirler.

 

 

Yüksek Disiplin Kurulu erteleme kararı vermemişse, itiraz il disiplin kurulu kararının uygulanmasına engel olamaz.

 

 

Parti organlarının kararlarına karşı yasalara ve Tüzüğe uygun itiraz hakkı sınırlanamaz ve itiraz suç sayılmaz.

 

 

DİSİPLİN KURULLARINA İLİŞKİN ORTAK İLKELER VE KURALLAR

 

Madde-73

 

a) Siyasi Partiler Kanunu’nun 102. maddesinin 2. bendi uyarınca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Partiden kesin olarak çıkarılmasını istediği üye, Merkez Yönetim Kurulunca gecikmeksizin Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilir. Yüksek Disiplin Kurulu, gecikmeksizin toplanarak, konuyu öncelikle görüşür ve (7) gün içinde karar bağlar, ilgili üye, kurulun konuyu ele aldığı ilk toplantıda, yazılı veya sözlü olarak savunma yapabilir. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

b) Seçimler sırasında veya yayın yolu ile ya da açık toplantılarda işlenen parti suçlarını kovuşturulmasında, inceleme süreleri yönetmelikle kısıtlanabilir.

 

 

c) Disiplin Kurulları, üye tam sayısının en az üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Disiplin Kurulları incelemeleri, belgeler üzerinde yapabilecekleri gibi tanık da dinleyebilirler. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

d) Yetkili disiplin kuruluna, işlendiği tarihten başlayarak iki yıl içinde gönderilmeyen parti suçları için kovuşturma yapılamaz.

 

 

e) Kesinleşen disiplin kurulu kararları, Merkez Yönetim Kurulu ile ilgili yönetim kurullarınca, olduğu gibi ve süresince uygulanır.

 

 

f) Disiplin kurulu üyeleri ile Parti arasında bir hizmet bağı kurulamaz; kendilerine, Partiden hiç bir gelir sağlanamaz.

 

 

g) Özürsüz olarak üst üste üç olağan toplantıya gelmeyen üye, kurul kararı ile görevden ayrılmış sayılır.

 

 

h) Kurultayda ve kongrelerde disiplin kurullarına gönderme işlemleri ile disiplin kurullarının kararları üzerinde görüşme yapılamaz, karar alınamaz.

 

 

ı) Disiplin kovuşturması işlemlerinde, üyenin Parti Kütüğünde yazılı adreslerine yapılan bildirimler, geçerli ve yeterlidir.

 

 

j) Örgüt ve yönetim birimleri, disiplin kurullarının incelemelerini kolaylaştırmak ve isteklerini sürelerinde yanıtlamak zorundadırlar.

 

 

ÜYELİKLERDE BOŞALMA

 

Madde-74

 

Disiplin kurullarında, kendi isteği ile görevden ayrılma ya da başka nedenlerle boşalma olursa, yedekler sıra ile çağrılır. Yüksek Disiplin Kurulu ve Grup Disiplin Kurulu için Genel Başkan, İl Disiplin Kurulu için İl Başkanı yedekleri göreve çağrılır.

 

 

Yedeklerin çağrılmasından sonra üye sayısı toplanma yeter sayısının altına düşerse, olağan kurultay veya kongreye kadar görev yapmak üzere, yeni Yüksek Disiplin Kurulu ya da yeni İl Disiplin Kurulu, Parti Meclisi’nce seçilir. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

Grup Disiplin Kurulu için yeni seçim TBMM Grubunca yapılır.

 

 

BAĞIŞLAMA

 

Madde-75

 

Kesinleşen cezaları bağışlama yetkisi Parti Meclisi'ndir.

 

 

Parti Meclisi Bağışlama yetkisini ceza alanın yazılı isteği üzerine ve disiplin kurulana gönderen örgüt yönetim biriminin görüşünü alarak kullanır.

 

 

Merkez Yönetim Kurulu bağışlama isteyenin yazılı başvurusu üzerine, isteği disiplin kurulana gönderen örgüt yönetim biriminin görüşünü de alarak, disiplin dosyası ile birlikte Parti Meclisi'ne sunar.

 

 

Parti Meclisi kararını gizli oylama ile verir.

 

 

YÖNETMELİK

 

Madde 76- (01.07.2001 günlü Kurultay kararı ile değişik)

 

Disiplin işlerinde soruşturma ve kovuşturma yöntemleri ile ilgililerin ve disiplin kurullarına sevk edilen üyelerin savunma ve itiraz hakları kurullarda görev bölümü, kurulların toplanma, inceleme, çalışma ve karar alma esasları, süreler ve öteki işlemler Disiplin Yönetmeliği ile düzenlenir.

 

 

GELİR KAYNAKLARI

 

 

Madde-77

 

Partinin gelir kaynakları şunlardır:

 

a)Parti üyelerinden alınan üyelik ödentisi,

 

 

b)Partinin TBMM ve yerel yönetimler üyelerinden alınan grup ödentisi,

 

 

c)Adaylık için başvuranlardan alınan adaylık ödentisi,

 

 

d)Parti yayınlarının satış karşılıkları,

 

 

e)Parti bayrağı, flaması, rozeti ve benzeri tanıtma malzemesi satışlarından sağlanan gelirler,

 

 

f)Parti kimlik belgelerinden ve yenilenmesi nedeniyle alınan karşılıklar,

 

 

g)Parti lokallerinin işletilmesinden sağlanan gelirler,

 

 

h)Partice düzenlenen her türlü toplumsal girişim ve gösterilerden sağlanan gelirler,

 

 

ı)Partinin malvarlığından sağlanan gelirler,

 

 

i)Siyasi Partiler Yasası’nda belirlenen miktarı aşmayacak bağışlar,

 

 

j)Siyasi Partiler Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca partiye intikal edecek taşınır ve taşınmaz mallar ile doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklar.

 

 

k)Yasaya göre devletçe sağlanan gelirler.

 

 

(g) ve (ı) bentlerinde yazılı olanlar dışındaki gelirler için vergi, resim ve harç ödenmez.

 

 

(g) bendinde yazılı parti lokallerinin işletilmesinden elde edilen gelirler, ticari nitelik taşımayan işletme çalışmaları sonucunda sağlanmışsa, bu gelirler için de vergi, resim ve harç ödenmez.

 

 

(ı) bendinde yazılı gelirlerden Partinin sahip olduğu ve ticari olarak işletilen basımevlerinin gelirleri ile taşınmaz mallardan sağlanan gelirler için vergi, resim ve harçlara ilişkin yasa hükümleri uygulanır.

 

 

Yukarıda yazılı gelirler, partinin hangi örgüt yönetim birimince veya görevlisince sağlanmış olursa olsun, parti tüzel kişiliğinindir.

 

 

Gelirler, partinin tüzel kişiliği adına ve makbuz karşılığında toplanır.

 

 

HARCAMALAR

 

Madde-78

 

Partinin yapacağı harcamalar, bağıtlar ve girişeceği yükümlülükler, Genel Merkezde Parti tüzel kişiliği, illerde il yönetim kurulu, ilçelerde ilçe yönetim kurulu adına yapılır.

 

 

İl ve ilçe yönetim kurullarının Parti tüzel kişiliği adına bağıt yapması ya da yüküm üstlenmesi Merkez Yönetim Kurulu’nun iznine bağlıdır. Önceden izin alınmadan girişilen bağıt ve yükümlülüklerden dolayı parti tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz, Genel Başkana, Genel Sekreter ve Yardımcılarına, Genel Saymanlığa, Merkez Yönetim Kurulu’na, Parti Meclisi’ne veya parti tüzel kişiliğine karşı kovuşturma yapılamaz. Bu durumlarda sorumluluk, bağıtı yapan veya yüküm üstlenen kişiye ya da kişilere düşer.

 

 

Harcamaları, bütçeye uygun olarak, Genel Merkez’de Genel Sayman, illerde ve ilçelerde il ve ilçe saymanları yapar. Bütçe dışı harcamalar, Merkez Yönetim Kurulu’nun ve ilgili yönetim kurullarının kararına bağlıdır.

 

 

YETKİ

 

 

Madde-79

 

 

Yükümlülüklere girişmek, bankalardan para çekmek, bir mal veya hak üzerinde tasarrufta bulunmak ya da bu konularda temsil yetkisi vermek için merkezde Genel Sekreter ile Genel Saymanın, il ve ilçelerde başkanla sayman üyenin, başkan bulunmadığı zaman sekreter üye ile sayman üyenin imzaları zorunludur.

 

 

78. madde hükümleri saklıdır.

 

 

BÜTÇE

 

Madde-80

 

Genel Merkez’in bütçesi, Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanır ve Parti Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

İl ve ilçelerin bütçeleri, yönetim kurullarınca hazırlanır ve üst yönetim biriminin onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

Örgüt yönetim birimlerinin oluşturduğu komisyonların ve çalışma gruplarının gelir ve giderleri, bağlı bulundukları yönetim birimi bütçelerinde gösterilir.

 

 

Partinin aldığı hazine yardımının yüzde onbeşi “parti içi eğitim ödeneği” olarak ayrılır.

 

 

KESİN HESAP

 

Madde-81

 

Genel Merkez’in kesin hesabı Kurultayca, iller ve ilçeler örgütünün kesin hesapları kendi kongrelerinde incelenir ve karara bağlanır.

 

 

Kesin hesabın Kurultayca ve kongrelerce seçilecek bir komisyonda incelenmesi zorunludur.

 

 

HESAP YÖNETMELİĞİ

 

Madde-82

 

Parti hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.

 

 

Parti gelirlerinin toplanmasında ve harcamalarda uygulanacak kurallar, bütçe ve kesin hesabın hazırlanması; gelir alındılarının ve tutulması zorunlu defterlerin biçimi, basımı ve dağıtımı, örgüt yönetim birimlerinin bu konudaki görevleri ve sorumlulukları, Siyasi Partiler Yasasının öngördüğü ilkelere ve kurallara uygun olarak düzenlenen “Hesap Yönetmeliği” ile belirlenir.

 

 

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 

Madde-83

 

Parti içi eğitim; partinin sağlıklı yapılanması, üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve parti çalışmalarının kalite, yeterlilik ve etkinlik kazanması için gereklidir.

 

 

Partililer bir yandan; siyasal davranış, parti işleyişi, toplumsal sorunlara yaklaşım biçimleri ve öncülük nitelikleri ile partinin siyasal yaşam anlayışı; öte yandan partinin ilkeleri, Programı, yetkili organ kararları ve politikaları ile ilgili olarak, düzenli ve programlı biçimde eğitimden yararlanırlar.

 

 

Parti içi eğitime katılma ve eğitimden yararlanma Partide yükselmenin temel koşuludur.

 

 

Parti içi eğitim; Genel Merkez, il ve ilçe düzeyinde programlanır.

 

 

Eğitim konuları ve eğitim programları Genel Merkez tarafından saptanır.

 

 

Eğitimle ilgili ayrıntılar bu ilkeler çerçevesinde yönetmeliklerle belirlenir.

 

 

PROGRAMIN VE TÜZÜĞÜN ONAYLANMASI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

 

 

Madde-84

 

 

Parti Programı'nın ve Tüzüğün onaylanması ve bunlarda değişiklik yapılması yetkisi Kurultayındır.

 

 

Değişiklik önerilerini, Genel Başkan, Parti Meclisi veya Kurultay üyelerinin yirmide birinin yazılı olarak vermesi gerekir.

 

 

Tüzüğün 54 ncü ve 55 nci maddeleri hükümleri saklıdır.

 

 

YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI

 

 

Madde-85

 

 

Tüzüğün öngördüğü ve Tüzük uygulamaları için gerekli olan yönetmelikler üç ay içinde hazırlanır.

 

 

Yürürlükte olan yönetmeliklerin, Tüzük hükümlerine uygun olarak değiştirilmesi de aynı süre içinde tamamlanır.

 

 

Kurultay Yönetmeliği, Parti Genel Merkezi'nce hazırlanır ve Kurultayca onaylanarak yürürlüğe girer.

 

 

TBMM Grupları İç Yönetmeliği, Grup Yönetim Kurulunca hazırlanır ve TBMM Grubu Genel Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

Öteki yönetmelikler, Merkez Yönetim Kurulu'nca hazırlanır ve Parti Meclisi'nce onaylanarak yürürlüğe girer.

 

 

Disiplin Yönetmeliği, Yüksek Disiplin Kurulu ile TBMM Grup Disiplin Kurulu'nun görüşü alınarak hazırlanır.

 

 

Yönetmeliklerde değişiklik yapmaya ve yönetmelikleri yorumlamaya onaylanan organlar yetkilidir.

 

 

Yönetmeliklerde yürürlük tarihi belirtilir.

 

 

PARTİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİNE SON VERME

 

Madde-86

 

Partinin tüzel kişiliğine, kurultay üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile son verilebilir.

 

 

Bu durumda, parti mallarının bırakılacağı kurum ve kuruluşlar Kurultay kararında belirlenir.

 

 

GEÇİCİ MADDE (1)

 

Tüzük Hükümleri uyarınca ivedi olarak hazırlanacak Üye Yazım Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesinden sonra, en geç üç ay içinde, mevcut üyelerin yazımlarını ve durumlarını Üye Yazım Yönetmeliği'ne uygun hale getirmek amacıyla Parti Meclisi'nin hazırlayacağı geçici yönetmeliğe göre işlem yapılır.

 

 

GEÇİCİ MADDE (2)

 

Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, henüz örgütlenmesini tamamlayamamış ilçelerde; örgütlenmeyi kolaylaştırmak ve tamamlamak amacıyla;

 

 

Tüzüğün 13'üncü maddesinin Merkez Yönetim Kurulu'na verdiği yetki; örgütlenmenin tamamlanmadığı yerlerle sınırlı olmak üzere, üç aylık bir dönem için, il meclislerine devredilebilir.

 

 

GEÇİCİ MADDE (3)

 

Yürürlükten kaldırılan tüzük hükümleri uyarınca, kongrelerince seçilmiş bulunan il ve ilçe denetçilerinin görevleri, bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte sona erer.

 

 

GEÇİCİ MADDE (4)

 

11 Eylül 1980 tarihinde CHP üyesi olduğu geçerli kayıt ve belgelerle saptananlardan ve Partiye üye yazılmasında yasal ve tüzüksel sakınca bulunmayanlardan, 9 Eylül 1993 tarihine kadar, kayıtlı bulunduğu ilçe başkanlığına başvuranların doğrudan asil üye yazılmalarına Merkez Yönetim Kurulu karar verir.

 

 

Merkez Yönetim Kurulu, bu yetkisini gerekli gördüğü hallerde il meclislerine devredebilir.

 

 

Bu suretle asıl üyeliğe yazılanların başvurma belgeleri Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'na ve ilgili il ve ilçe başkanlıklarına gönderilir.

 

 

GEÇİCİ MADDE (5)

 

1992-93 kongreler döneminde seçilen il ve ilçe meclisleri için yedek üye seçilmemiş olan yerlerde boşalma olması halinde, kongrece seçilmiş meclis üyelerinin sayısı yarıya ininceye kadar, ilgili meclisin üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile, boşalan üyeliklere atama yapılabilir.

 

 

GEÇİCİ MADDE (6)

 

30 Ocak 1994 tarihine kadar, üyelik için başvuranlar ve başvuracak olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Tüzüğün 9. maddesindeki süreye bırakılmaksızın ilçenin önerisi ve ilin onayı ile asıl üye olur.

 

 

Usule göre yapılan itirazlar Merkez Yönetim Kurulu'nca kesin karara bağlanır.

 

 

GEÇİCİ MADDE (7)

 

A) CHP Parti Meclisi; Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı fiiller ile Siyasi Partiler Kanunun ve CHP Tüzüğüne göre üyenin kaydının silinmesini gerektiren hallerin dışında kalan eylemler için verilmiş kesinleşmiş disiplin cezaları ile ilgili olarak bağışlama yetkisini kullanmaya karar vermiştir. 31 Ekim 1999 tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili kişilerin Genel Sekreterliğe başvurmaları halinde Tüzüğün 75’inci maddesine göre işlem yapılacaktır.

 

 

B) 9 Eylül 1999 tarihine kadar işlenmiş yukarda yazılı fiiller hakkında, disiplin soruşturması başlatılmaması, başlatılmış olup henüz karara bağlanmamış olan dosyaların kaldırılması ile ilgili olarak İl Disiplin Kurulları ve Yüksek Disiplin Kurulu’na 15 gün içinde karar vermek üzere yetki verilmiştir. (Değişiklik 10 Kasım 1999)

 

 

GEÇİCİ MADDE (8)

 

Üye Kayıt Yenileme Yönetmeliğine göre üyelik kaydını yenilemeyen her kademedeki yöneticilerin ve disiplin kurulu üyelerinin görevleri, delegelerin ise seçme ve seçilme hakkı; durumun kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde üye kayıt yenileme işlemlerini tamamladıkları takdirde sona erer.

 

 

İl başkanları ve il disiplin kurulu başkanlarına Genel Sekreter, İl disiplin kurulu üyelerine il başkanının yazısı üzerine il disiplin kurulu başkanı, il meclisleri ve ilçe başkanlarına il başkanları, ilçe meclis üyelerine ilçe başkanları, delegelere ise ilgili örgüt yönetim birimi başkanı durumu yazılı olarak ilgililere bildirirler. (Değişiklik: 28 Aralık 1999)

 

 

GEÇİCİ MADDE (9)

 

(24 Ekim 2003 günlü Kurultay kararıyla eklenmiştir) Bu tüzük değişiklik tasarısının, çerçeve 8. madde ile değiştirilen tüzüğün 55. maddesinin 14. fıkrası, kabul edildiği kurultayda seçimler maddesine geçilmeden önce, diğer maddeler ise Kurultayda kabulünden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

GEÇİCİ MADDE (10)

 

(19.11.2005 tarihli 31. Olağan Kurultayda kabul edilmiştir.) 31. Olağan Kurultayda yapılan Tüzük değişiklikleri aynı kurultayın organ seçimlerinde uygulanır.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 1- Bütünleşme + katılma kararının alındığı 18 Şubat 1995 tarihli Olağanüstü Kurultaydan başlayarak en geç üç ay içinde, örgütlerin oluşturulması, üyelerin aktarılması ve kongre döneminin başlamasına dönük hazırlıklar sonuçlandırılıp, hemen kongreler ve Kurultay takvimi başlatılacak ve en geç 31 Ağustos 1995 tarihinde Olağan Kurultay yapılacaktır.

 

 

Bu dönem “Bütünleşme Süreci” olarak anılmaktadır.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 2- Bütünleşme süreci döneminde, Parti Meclisi (120) üyeden oluşacaktır. Bu sayının altmışı, Partinin olağan kurultayında seçilen asıl üyeler ile boşalma halinde göreve çağrılmış ve çağrılacak yedeklerden oluşur. Geri kalan altmış üye ise, katılma kararı veren Partinin, olağan kurultayında seçilmiş asıl üyeler ile yedek üyelerin, altmışa tamamlanması ile oluşacaktır.

 

 

Katılma kararı alan Partinin bu altmış üyesi, Kurultayda tek listeyle seçilir. Bu seçimlerde Tüzüğün 55. maddesinin onbirinci fıkrası uygulanmaz. Seçimler Tüzüğün 48. maddesinin (j) bendinin dördüncü fıkrasında belirtilen blok liste usulüyle yapılır.

 

 

Ayrılma veya başkaca nedenle boşalma halinde, eksikler, aynı Partinin, seçilmiş yedek üyelerinden tamamlanır. Bu yolla çağrılacak yedek üye kalmaması halinde kurul, eksilen sayısıyla göreve devam eder.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 3- Bütünleşme süreci döneminde, Yüksek Disiplin Kurulu (30) üyeden oluşacaktır.

 

 

Bu üyelerden (15)’i, Partinin olağan kurultayında seçilen asıl üyelerden, boşalma halinde göreve çağrılacak yedek üyelerden tamamlanarak oluşturulur. Geri kalan (15) üye ise, katılma kararı veren Partinin, olağan kurultayında seçilmiş asıl üyeler ile yedek üyelerden (15)’e tamamlanır.

 

 

Katılma kararı alan Partinin, bu onbeş üyesi, kurultayda tek listeyle seçilir. Bu seçimde ek geçici madde 2’nin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde blok liste usulü ile yapılır.

 

 

Ayrılma veya başkaca nedenle boşalma halinde, eksikler aynı Partinin seçilmiş yedek üyelerinden tamamlanır. Bu yolla çağrılacak yedek üye kalmaması halinde kurul, eksilen sayısıyla göreve devam eder.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 4- Bütünleşme süreci döneminde Merkez Yönetim Kurulu (40) üyeden oluşacaktır.

 

 

Bu (40) üyeden, (20)’si, Parti Meclisi’nce seçilmiş olup halen görev yapan üyelerdir. Geri kalan (20) üye, katılma kararı veren Partinin, son olağanüstü kurultayında seçilmiş olan Parti Meclisi’nce, Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olanlar ile yine aynı Parti Meclisince seçilerek (20)’ye tamamlanmak üzere belirlenecek üyelerden oluşur.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 5- Partinin Genel Başkanlık Kurulu, icra organı olarak görev yapmak üzere, Tüzüğün ilgili maddesine göre ve iki partiden eşit sayıda seçilmiş üyelerden oluşur.

 

 

Kurul, Genel Başkanın başkanlığında Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ile Genel Sayman’dan kurulur.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 6- Bütünleşme sürecinde Partinin il, ilçe ve belde örgütleri, ilke olarak eşitlik temelinde (katılan parti ile) mevcut yönetimlerden oluşturularak MYK’ca atanır. MYK, gerekli gördüğü durumlarda, eşitlik ilkesini gözeterek, doğrudan atama yoluyla kurul görevlendirebilir. Örgüt yönetim birimlerinin üye sayıları, bu süreçte, yönetim kurulu üye sayısı fazla olan Partinin Tüzüğünde belirtilen sayıların en çok iki katını aşmayacak biçimde MYK’ca saptanır.

 

 

Bu yöntemle belirlenen sayı için eksik kalan üyeler, katılan Partinin kongresince seçilen il, ilçe ve belde yönetim kurulu asıl üyeleri ile yedek üyelerinden tamamlanır. Yedek üyelerin yetmediği durumlarda, o partinin üyelerinden MYK’ca seçilen üyelerle tamamlanır ve atanır.

 

 

Birleşme gününde, sadece bir partinin örgütü bulunan yerlerde, o yerin örgüt kurulunun eksik üyeleri, eşitlik esası gözetilerek, MYK tarafından tamamlanarak atanır.

 

 

Eşit sayılarla oluşturulan kurulların başkanlarının, kurulca, kendi içinden veya partililer arasından, seçimle belirlenmesi esastır.

 

 

Bu kurulların görev bölümü ve işleyişinde Parti Tüzüğü uygulanır.

 

 

İl, İlçe ve Belde Meclislerinin çalışma esasları MYK’ca belirlenir.

 

 

Yönetimlerde ve organlarda, bu yöntemle ve eşitlik esasına göre oluşturulan il, ilçe ve belde örgütleri, olağan kongreleri yapılarak, yeni il, ilçe meclislerinin seçimine kadar görev yapacaklardır.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 7- Katılma kararı veren Partinin Genel Merkezi’nde bulunan, en son 31 Aralık 1994 günü Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiş üye listelerinde yazılı üyeleri, olağanüstü kurultayın katılmayı kabul kararı ile katılınan partinin üyesi olurlar. Bu listeler, katılma kararı veren partinin diğer belgeleri ile birlikte Parti Genel Sekreterliği’ne teslim edilir. Listelerde yazılı üyeler, Parti Genel Sekreterliği’nce, ilgili ilçe başkanlıklarına gönderilir. Bu listelerde yazılı üyeler, bu Tüzüğün 8/1 maddesinde yazıldığı gibi sandık çevresine göre ayrılırlar ve üye listelerine yazılırlar.

 

 

Oy kullandığı sandık saptanamamış olanlara mektup veya ilan yoluyla duyuru yapılır. Durumunu belgelendirenler, oy kullandığı sandığa göre listeye yazılırlar.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 8- Bütünleşme süreci döneminde, il disiplin kurulları (18) üyeden oluşur. Bu üyelerden dokuzu, il kongrelerinde seçilen ve halen görev yapan il disiplin kurulu üyeleridir. Diğer dokuz üye, katılma kararı veren partinin il kongresinde seçilmiş disiplin kurulu asıl üyeleri ile yedek üyelerden tamamlanma yoluyla saptanan üyelerden oluşur ve kurul, eşitlik esası gözetilerek MYK’ca atanır.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 9- Bütünleşme süreci döneminde, eşitlik esasına göre oluşturulmuş il, ilçe meclisleri ile il disiplin kurulundan istifa ya da başka nedenlerle ayrılma olursa; ayrılan üyelerin yeri aynı Partinin seçilmiş yedek üyeleri çağrılarak doldurulur. Bu yolla çağrılacak üye kalmamış ise, kurul eksilen sayısı ile göreve devam eder.

 

 

Bu eksilme nedeniyle üye tam sayısı yarıdan bir aşağı düşerse, o meclis veya kurul düşmüş sayılır. Bu halde, ilgili İl veya İlçe Başkanı durumu hemen Genel Sekreterliğe bildirir. MYK, gecikmeden olağan kongreye kadar görev yapacak yeni bir meclis veya kurul oluşturur.

 

 

Bu oluşumun eşit sayıda üyelerden kurulmasına özen gösterilir.

 

 

EK GEÇİCİ MADE 10- Bütünleşme süreci döneminde, seçimli olağanüstü kurultayla ilgili Tüzüğün 54. Maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması halinde;

 

 

18 Şubat 1995 tarihinde toplanan “Bütünleşme Genel Kurulu”nda her iki Partinin oy kullanma hakkına sahip kurultay delegeleri toplanarak, seçimi yapılacak organlar için Genel Başkan, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini birlikte ve her iki Partiden eşit sayıda olacak şekilde seçerler.

 

 

Bu yöntemle belirlenen organlar, olağanüstü kurultayda yapılacak seçimde aynen benimsenerek seçilecektir.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 11- 18 Şubat 1995 günlü Olağanüstü Kurultayda kabul olunan ve (11) ek geçici maddeden oluşan bu hükümler, 31 Ağustos 1995 gününe kadar devam edecek olan Bütünleşme Süreci Dönemi için yürürlüğe konmuş bulunmaktadır. Sürenin bitimiyle yürürlükten kalkacaktır.

 

 

EK GEÇİCİ MADDE 12- 18 Nisan 1999 günü yapılacak milletvekili ve yerel yönetim genel seçimlerinde aday olmak için görevlerinden istifa eden il ve ilçe başkanları ile il ve ilçe meclisleri üyelerinin veya kurul boşalmışsa boşalan kurulun yerine MYK’ca atama yapılır. (28.12.1998 tarihli karar ile)

 

 

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

 

Madde-87

 

 

A) Bu Tüzük, kurultayca kabul edildiği tarihde (10 Mart 1993) yürürlüğe girer.

 

 

B) 27-30 Kasım 1976 günlerinde toplanan CHP 23. Kurultayınca onaylanan Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

C) Tüzüğün 29 ve 33. maddelerine birer son fıkra eklenmesine, 42/E, 56/2, 61/2 fıkralarının değiştirilmesine ve geçici 6. madde eklenmesine dair tüzük değişikliği 8 Ocak 1994 günü toplanan Kurultayca onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

D)Bu Tüzük hükümlerini Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi yürütür.

 

 

E) (01.07.2001 günlü kurultayda yapılan düzenleme ve yürürlük hükmü)

 

 

Bu Tüzük değişiklikleri, Kurultayda görüşülerek kabul edilmesinden sonra derhal yürürlüğe girer; ancak 27. maddenin ikinci fıkrası; 29. maddenin 1 ve 4. fıkraları, 33. maddenin 1 ve 4. fıkraları ve bu tüzük değişikliğinin 1. ek maddesinin (b), (c), (d), (e) bendleri ile geçici 1. maddenin (a) bendi Tüzük değişikliğini izleyen ilk olağan kongrede uygulanır.

 

 

 
Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=