KURULUŞ

 

Madde-1

 

Cumhuriyet Halk Partisi; MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ün önderliğinde; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak 9 Eylül 1923 tarihinde kabul edilen "Parti Tüzüğü" ile kurulmuştur.

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, önderi ve ilk Genel Başkanı MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'tür.

 

 

Genel Merkezi Ankara'dır.

 

 

SİYASAL İLKELER VE DEĞERLER

 

 

Madde-2

 

Cumhuriyet Halk Partisi; programındaki anlamlarıyla

 

 

Cumhuriyetçilik,

 

 

Milliyetçilik,

 

 

Halkçılık,

 

 

Devletçilik,

 

 

Laiklik,

 

 

Devrimcilik,

 

 

ilkelerine bağlı ve evrensel Sosyal Demokrasinin

 

 

Özgürlük,

 

 

Eşitlik,

 

 

Dayanışma,

 

 

Barış,

 

 

Emeğin yüceliği,

 

 

Hukukun üstünlüğü,

 

 

Dengeli kalkınma,

 

 

Gönenç (Refah),

 

 

Doğanın ve çevrenin korunması,

 

 

Çoğulcu ve katılımcı demokrasi değerlerine ve insan haklarına dayanan, gücünü halktan alan, çağdaş demokratik sol bir siyasal kuruluştur.

 

 

Kısaltılmış adı "CHP" olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yukarıda yazılı ilkelerini ifade eden ve biçimi, ölçüleri, niteliği yönetmelikle belirlenen "ALTI OK"lu özel bir simgesi ve kırmızı zemin üzerine beyaz "ALTI OK"lu bayrağı vardır.

 

 

AMAÇ

 

Madde-3

 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin amacı;

 

 

Ülkenin güvenliğini ve bütünlüğünü, ulusal birliği, ekonomik ve siyasal bağımsızlığı, yurtta ve dünyada barışı koruyup; güçlendirmek,

 

 

Yaygın, hızlı ve dengeli kalkınmayı, insanca ve hakça gelişmeyi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak,

 

 

Halkın mutluluğunu, gönencini (refahını), özgürlüğünü ve yönetime katılma olanağını arttırmak,

 

 

İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayanan, çağdaş, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yerleşip kökleşmesine katkıda bulunmak,

 

 

Toplumsal yaşamın her alanında kadının hakkı olan işlevleri üstlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak,

 

 

Gençlerimizi, çağdaş gereksinimlere uygun alanlarda, bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık; özgür düşünceye ve insana saygılı; yaratıcı, üretken ve erdemli; ülkeye ve topluma yararlı insanlar olarak yetiştirmek,

 

 

Çocuk haklarını korumak, çocukların yaşlarına uygun olmayan işlerde çalıştırılmasını önlemek, beslenmelerini ve eğitimlerini eksiksiz sağlamak,

 

 

İnsan kişiliğinin ve özgürlüğünün geliştirilmesi önündeki engelleri kaldırmak ve toplumsal yararı gerçekleştirmek,

 

 

Bilime, sanata ve kültüre sahip çıkmak,

 

 

Doğayı ve çevreyi korumak,

 

 

Ayırımcılığa karşı koymak,

 

 

Her türlü sömürünün ve sömürgeciliğin önlenmesine ve tüm insanlığın esenliğine ve özgürlüğüne katkıda bulunmak,

 

 

Ülkeyi ve toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak üzere demokrasi kuralları içinde, laik düşünce doğrultusunda toplum ve devlet düzeniyle, kamu çalışmalarını etkilemek, yönetmek ve denetlemektir.

 

 

SİYASAL YAŞAM ANLAYIŞI

 

 

Madde-4

 

Cumhuriyet Halk Partisi ve üyeleri için siyasal yaşamda görev almak, onurlu bir toplum hizmetidir.

 

 

Siyasal görevler, özel çıkarlar için kullanılamaz..

 

 

Siyasal yaşamda etkinlik kazanmak için kimseye kişisel yarar sağlanamaz.

 

 

Toplumsal ve siyasal yaşamda erdemli olmak, erdemliliği savunmak, korumak ve gerçekleştirmek Cumhuriyet Halk Partili olmanın ön koşuludur.

 

 

ÇALIŞMA İLKELERİ

 

 

Madde-5

 

 

Partinin bütün görevleri, tüzük kuralları içinde, partililerin tümüne açıktır.

 

 

Partili için başarı, Partinin başarısıdır. Siyasal eylem Partinin eylemidir.

 

 

Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, Partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar ve çalışırlar.

 

 

Partililer toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenekleri kazanmak; sorumluluk yerlerine, partinin başarılı, bilgili ve yetenekli üyelerinin seçilmelerini sağlamak için sürekli çaba harcarlar.

 

 

 

 

Siyasal yaşamda; erdemliliğe, üretkenliğe, yeteneğe ve emeğe uygun yükselmek esastır. Partililer, bu ilkelere uymakla, parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar. 

 

 

ÜYELİK

 

Madde-6

Cumhuriyet Halk Partisine; Partinin siyasal ilkelerini ve doğrultusunu, amaçlarını, siyasal yaşam anlayışını, çalışma ilkelerini benimseyen ve siyasal partilere girmelerine yasalarca engel bulunmayan her yurttaş üye olabilir.

PARTİ ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE HAKLARI

 

Madde-7

A) Parti Üyelerinin Görevleri

a) Bağlı oldukları ilçe başkanlıklarına yılda 1.200.000 – 60.000.000 TL (1.20-60 YTL) arasında ödenti verirler. İlçe başkanlıkları bu ödentinin %15’ini il başkanlığına aktarırlar.

Ödenti yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyeler Parti içi seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. (Değişiklik 31.10.1999 tarihli karar)

b) Öncelikle ve özellikle, üyesi bulundukları sandık çevresinden başlayan bir görev ve sorumluluk duygusu içinde, parti çalışmalarına katılırlar.

c) Seçimlerde, parti adaylarına oy vermek ve onların kazanmalarını sağlamak için çalışmakla ve partinin başarısını en üst düzeye çıkarmak için çaba harcamakla yükümlüdürler.

d) Partinin ilkelerini, programını, kurultay bildirgelerini ve kararlarını, seçim bildirgelerini, partinin genel ve yerel politikaları ile hizmetlerini, her olanaktan yararlanarak yurttaşlara duyurmakla görevlidirler.

e) Görev aldıkları parti organlarının toplantılarına ve çalışmalarına katılırlar, kendilerine verilen ödevleri yerine getirirler.

f) Partide veya partinin üstlendiği kamu hizmetlerinde aldıkları görevleri yerine getirmekle; görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdürler. Zorunluluk olmadıkça görevden çekilemezler.

g) Yurttaşların ülke ve yöre sorunları ile ilgili görüşlerini partinin yetkili organlarına aktarmaya çalışırlar. Yöresel sorunların çözümü için parti programı doğrultusunda yöre halkı ile dayanışma içinde çaba gösterirler.

h) Çevresinde sevilen, güven duyulan ve etkin olan yurttaşların Partiye kazandırılmasına çalışır, sorumluluk taşıyarak başvuru belgesini imzalar ve tanıtımını yaparlar.

i) Partiye gelir sağlanmasına katkı yaparlar.

j) Partinin düzenlediği ve çağrılı oldukları eğitim çalışmalarına katılırlar.

k) Parti üyeleri; ilgi alanlarına ve mesleklerine uygun; oda, sendika, dernek, kooperatif ve vakıf gibi kurum ve kuruluşlarda çalışmalara katılırlar. Bu çalışmalar hakkında yetkili parti organlarını bilgilendirirler.

B) Parti Üyelerinin Hakları

a) Parti içi seçimlerde parti organlarına aday olmak, seçilmek.

b) Parti içi seçimlerde oy vermek, seçmek.

c) Genel ve yerel seçimlerde aday adayı olmak, aday olmak, aday seçilince parti listesine katılmak.

d) Parti içi toplantılara, çalışmalara ve üyesi seçildiği kongrelere katılmak, düşüncelerini ve dileklerini bildirmek.

e) Parti ile ilgili bilgi istemek.

f) Haksızlıklara karşı savunulmasını, parti örgütünden istemek.

ÜYELİK BAŞVURUSU VE YAZIM

 

Madde-8

Partiye üye olmak isteyen kişi, iki partilinin tanıtım önerisini taşıyan üç örnek başvuru belgesi ile, sandık seçmen listesinde kayıtlı olduğu muhtarlık bölgesinin bağlı olduğu ilçe başkanlığına doğrudan başvurur. (19.11.2005 günlü kurultay kararı ile değişik).

Üye başvuru belgesindeki "Kişisel Bilgiler", "Parti Bilgileri" ve diğer başvuru bölümleri, başvuran tarafından eksiksiz doldurulur. Eksik doldurulmuş belgeler tamamlatılır. Aksi halde geçersiz sayılır.

Üye başvuru belgesindeki bilgiler, üye başvuru defterine numara sırasıyla kaydedilir. Defterdeki özel bölümler başvuru sahibi ve başvuruyu alan yetkili tarafından o anda imzalanır. Başvurana, görevli ilçe yöneticisi tarafından, başvurunun alındığını gösteren "alındı belgesi" verilir.

İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin durumunu (15) gün içinde inceler.

İlçe yönetim kurulu, Partiye alınmalarında yasal ve tüzüksel sakınca olmayanların üç örnek başvuru belgesinden birini Genel Merkez Üye Yazım Bürosuna, birini il yönetim kuruluna, gönderir. Birini de ilçe merkezindeki dosyasına koyar. (19.11.2005 günlü kurultay kararı ile değişik).

İlçe yönetim kurulu üyelikle ilgili dosyaları ve defterleri o ilçedeki üyelere açık tutulur.

Seçmen olma hakkını yeni kazananlar ve nakillerle ilgili hususlar, Üye Yazım Yönetmeliğinde belirtilir.

ADAY ÜYELİK

Madde-9

Partiye üye olmak için başvuran kişinin Partideki aday üyeliğinin başlama tarihi, başvuru tarihidir.

Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'na gelen üye başvurma belgelerinin yazımı, en geç iki ay içinde tamamlanır. Aday üyelik başlama tarihleri, ilgili ilçelere (15) gün içinde üye yazım çizelgesiyle bildirilir. Bu çizelgeler ilçe binalarında bir ay süreyle üyelerin incelemesine açık tutulur.

Aday üyelik süresi altı aydır. Bu süre içinde aday üye, ilçe yönetim kurulunca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılır. Eğitim çalışmalarının programı ve içeriği Genel Merkez Eğitim Bürosu'nca hazırlanır.

İlçe yönetim kurulu; aday üyelere, öncelikle kayıtlı bulundukları sandık çevresinde ve muhtarlık bölgesi ile ilçe düzeyinde parti görevleri verebilir.

İlçe binalarındaki askı süresi içinde, üyelerin yapacağı itirazlar ilçe yönetim kurulunca değerlendirilir.

Aday üyelik sonunda ilçe yönetim kurulu, itirazlarla ilgili değerlendirmeleri ve eğitim çalışmaları ile parti görevlerindeki başarı derecelerini göz önünde tutarak, asıl üyeliğe geçiş kararını en geç (15) gün içinde verir; karar defterine işler ve durumu Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'na bildirir. Süresi içinde karar verilmezse asıl üyeliğe geçiş kesinleşmiş olur.

Asıl üyeliğe geçişleri uygun bulunmayanlara ilçe yönetim kurulu bildirimde bulunur.

Aday üyeler, asıl üyelerin yükümlülüğünü taşırlar. Ancak, üyelikten doğan seçme ve seçilme hakkını kullanamazlar. Partinin üye kütüğüne yazılamazlar.

 

YURT DIŞINDAKİ YURTTAŞLARIN ÜYELİK BAŞVURUSU

Madde-10

Yurt dışındaki yurttaşlar, üyelik başvurularını bir yazı ile Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'na yaparlar. Yazıya yurt dışında sürekli oturdukları yerin adresi ile, Türkiye'de iken sürekli oturdukları ilçedeki açık adresi ve nüfus hüviyet cüzdanının onaylı örneğini eklerler.

Genel Merkez Üye Yazım Bürosu başvuru yazısını bir hafta içinde ilgili ilçe başkanlığına gönderir. İlgili ilçe başkanlığı, gerekli incelemeleri ve işlemleri, Yönetmeliği uyarınca, yerine getirir.

ÜYELİĞE İTİRAZ

Madde-11

İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin isim listesini her ayın ilk günü, ilçe merkezinde askıya çıkarır. Bu listeler (15) gün süreyle askıda kalır.

Partililer, askı süresi içinde ilçe yönetim kuruluna başvurularla ilgili itirazlarda bulunabilirler. İlçe yönetim kurulu itirazları (15) gün içinde inceleyerek karara bağlar ve ilgililere duyurur.

İlçe yönetim kurulu, başvuru defterine yazılmış kişilerin durumunu inceledikten, itirazları karara bağladıktan sonra, partiye alınmalarında yasal ve tüzüksel sakınca bulunanlara, en geç (15) gün içinde ilçe yönetim kurulunun gerekçeli kararıyla birlikte bildirimde bulunur.

İlgili, bu bildirime karşı, il yönetim kuruluna (10) gün içinde itiraz edebilir. İtiraz ilçe başkanlığı aracılığı ile yapılmışsa İlçe yönetim kurulunun gerekçeli kararı da eklenerek, dosya, il yönetim kuruluna (5) gün içinde gönderilir.

İtiraz doğrudan il yönetim kuruluna yapılmış ise, il yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun gerekçeli kararını (5) gün içinde ister ve ilçe yönetim kurulu dosyayı (5) gün içinde il yönetim kuruluna gönderir.

İl yönetim kurulu (15) gün içinde konuyu karara bağlar. İl yönetim kurulunun kararı kesindir.

İl yönetim kurulunun kararından sonra dosya ilçe yönetim kuruluna iade edilir.

İl yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun kararını uygun görmemiş ise, ilgiliye ve ilçe yönetim kuruluna (7) gün içinde durumu bildirir.

(19.11.2005 günlü kurultay kararı ile değişik). Başvuruyu yapanla ilgili başka itiraz yoksa, ya da yapılan itiraz kabul edilmemiş ise, Tüzüğün 8'inci maddesine göre, (3) örnek başvuru belgesinin bir örneği Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'na, bir örneği il yönetim kuruluna gönderilir.

İl yönetim kurulu, ilçe yönetim kurulunun kararını uygun görmüş ise, ilçe yönetim kurulu durumu (7) gün içinde ilgiliye bildirir. Başvuru belgeleri iptal edilip dosyasına konur. Başvuru defterinin özel bölümüne gerekli bilgiler işlenir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU KARARI İLE ÜYELİK

 

Madde 12- (01.07.2001 günlü Kurultay kararı ile değişik) Merkez Yönetim Kurulu:

a) Başka partilerde TBMM üyeliği, merkez karar ve yönetim kurulları ile merkez disiplin organları başkanlığı ve üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği yapmış ve yapmakta olanlardan;

b) Yasal engeli nedeniyle Partiye üye yazılamamış olanlardan;

c) Genel Başkan’ca önerilen kişilerden,

Parti yararı açısından gerekli gördüklerinin doğrudan asil üyeliğe yazılmasına karar verebilir.

Merkez Yönetim Kurulu, bu yetkisini ilgili il yönetim kurulları önerisine göre ya da ilçe ve il yönetim kurullarının görüşünü de alarak doğrudan kullanır.

Bu durumda başvuru belgeleri, Üye Yazım Bürosu ile ilgili il ve ilçe başkanlıklarına gönderilir.

Madde 13- (01.07.2001 günlü Kurultay kararı ile kaldırılmıştır.)

 

ASIL ÜYELİK

 

Madde-14

Aday üyeliği başarı ile sona erdirerek asıl üyeliğe geçişine ilçe yönetim kurullarınca karar verilenlerle, Merkez Yönetim Kurulunca doğrudan asıl üyeliğe kabul edilenler, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'nca, Parti Üye Genel Kütüğüne yazılır.

Genel Merkez Üye Yazım Bürosu, her üç ayda bir, asıl üyeliği gerçekleşenlerin çizelgesini, kesinleşme tarihlerini de belirterek, ilgili il ve ilçelere bildirir. İlçe yönetim kurulları, ilgilisine bilgi verir ve asıl üyelerin isim çizelgelerini, ilgili belde yönetim kuruluna ve muhtarlık bölgesi çalışma grubuna gönderir. (Değişiklik 12-13.02.2000 tarihli karar)

 

ÜYE YAZIMLARININ GENEL MERKEZ'DE TOPLANMASI

 

Madde-15

Tüzükte belirlenen kurallara uyularak yapılan aday üye ve asıl üye yazımları, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'nca ayrı ayrı, bilgisayar ortamına aktarılarak Genel Merkez'de toplanır.

Genel Merkez Üye Yazım Bürosu, Asıl Üye Genel Kütüğü'nü oluşturur ve ilgili makamlara gerekli bilgileri, kayıtları ve belgeleri ulaştırır.

Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’nca tutulan Parti Kütüğünün ilçe başkanlığına gönderilen nüshası üye kayıt defteri olarak işlem görür. (19.11.2005 günlü kurultay kararı ile değişik).

ÜYELİKTE YER KOŞULU

 

 

Madde-16

Birden çok muhtarlık bölgesinde üye olunamaz; yazılı olunan muhtarlık bölgesi dışında delege seçilemez. Üyeler, yazılı oldukları ilçe dışından başka ilçe kongresine, ilçenin bağlı olduğu il dışından başka il kongresine, il temsilcisi ve kurultay temsilcisi seçilemezler. Üyesi olmadıkları yönetim birimi çevresinde görev alamazlar. (12-13.02.2000 tarihli karar)

Parti Meclisinin ve TBMM'nin eski ve yeni üyeleri bu kuralın dışındadır.

Büyükşehir belediyelerinin sınırları içindeki ilçelerde, İlçe Başkanlığı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeliği içinde bu kural uygulanmaz.

Bu durumda olanlar, bir kongre dönemi için yalnız bir ilçe çevresinde bu hakkı kullanabilir.

ÜYENİN YER DEĞİŞTİRMESİ

Madde-17

 

Partiye yazılı olduğu ilçeden ayrılan üye, ayrıldığını ve taşındığı yeri, ilçe başkanlığına bildirir. İlçe başkanlığı, bildirim üzerine üyenin kaydının gittiği yer ilçe başkanlığına aktarılmasını sağlamakla görevlidir. Yazılı olduğu ilçe içinde muhtarlık bölgesini değiştiren üye de üç ay içinde, yeni adresini belgeleyerek ilçe başkanlığına bildirir. (Değişiklik 12-13.02.2000 tarihli karar)

TBMM yeni ve eski üyeleri ile Parti Meclisi üyeleri seçim çevresindeki üyeliklerini sürdürebilirler.

PARTİ KİMLİK BELGESİ

Madde-18

Asıl üye olunduğunda, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'nca düzenlenen Parti Kimlik Belgesi, ilçe başkanlığı aracılığı ile üyelere verilir. Üyelik, geçerli Parti Kimlik Belgesi ile kanıtlanır. Geçerli Parti Kimlik Belgesini göstermeyenler, Kimlik Belgesini yenilemeyenler, yer değiştirdiğinde üç ay içinde üyelik yazımını aktarmayanlar, bu işlemleri tamamlayıncaya dek üyelikten doğan seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.

Kimlik Belgesi ile ilgili konular Üye Yönetmeliği'nde düzenlenir.

AD SİLME

Madde-19

Bir partilinin, disiplin suçları dışında, başvurma belgesinde yanlış bilgi verdiği, üyeliğe yazımı sırasında, yasaların ve Tüzüğün öngördüğü nitelikleri taşımadığı ya da bu niteliklerini sonradan yitirdiği anlaşılırsa; ilçe başkanlığı durumu il başkanlığına bildirir.

İl başkanlığı, partiliden yazılı olarak bilgi ister. Bu yazı (15) gün içinde, yanıtlanmazsa ya da verilen yanıt geçerli ve yeterli görülmezse, il yönetim kurulu o partilinin adını silmeye karar verir, durumu (15) gün içinde ilgiliye, ilçesine ve Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'na bildirir.

İlgili, ad silme kararının kendisine bildirilmesinden başlayarak (15) gün içinde, Merkez Yönetim Kurulu'na itiraz edebilir. Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı kesindir.

Ad silme kararı kesinleşince, durum Merkez Yönetim Kurulu'nca ilgili il ve ilçe başkanlıklarına, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'na bildirilir ve ilgiliye duyurulur.

Yargı organlarının veya seçim kurullarının kararlarına uyularak adı silinenler için de Merkez Yönetim Kurulu aynı işlemi yapar.

PARTİDEN AYRILMA

 

Madde-20

Partiden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin adları, imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, bağlı bulundukları ilçe yönetim kurulu tarafından, Genel Merkez Parti Kütüğü ile irtibatlandırılmak üzere Genel Merkez Üye Yazım Bürosu’na bildirilir. Durum, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu tarafından ilgiliye, belde yönetim kuruluna, ilçe başkanlığına ve il başkanlığına bildirilir. (Değişiklik 12-13.02.2000 tarihli karar; değişiklik 19.11.2005 tarihli olağan kurultay kararı.)

ÜYE YAZIMINDA TÜZÜĞE AYKIRI DAVRANANLAR

 

Madde-21

Üye yazımlarında; başkası adına üye başvuru belgesi düzenleyenler, başkasının imzasını taklit edenler, gerçek dışı beyanda bulunanlar, sahte belge düzenleyenler, üyelerin kayıtlarını silenler, üyeleri ayrılmış gösterenler, Üye Yazım Yönetmeliği’ne aykırı davrananlar hakkında ivedi olarak disiplin kovuşturması yapılır.

Yukarıda yazılan suçları işlediği, disiplin kovuşturması sonucu saptananlar hakkında, disiplin cezalarının uygulanması yanında, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

ÜYE YAZIM YÖNETMELİĞİ

Madde-22

Üyelik için başvurma, itiraz ve yazım kuralları, Genel Sekreterliğe bağlı Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'nun kuruluşu, işleyişi, kadroları ve çalışma yöntemleri, Parti Kimlik Belgesi'nin biçimi, Parti Kimlik Belgesi'nin hangi tarihlerde nasıl yenileneceği ve üyelikle ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği, Üyelik Yönetmeliği'nde düzenlenir. (Değişiklik 19.11.2005 günlü olağan kurultay kararı ile).

Üye Başvuru Belgesi ve Üye Başvuru Defteri, Genel Merkez Üye Yazım Bürosu'nca bastırılıp Yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olarak, ilçe başkanlıklarına dağıtılır. İlçe başkanlığı; başvuru defterine, ilçenin adını, defterin sayfa sayısını, kaç başvuruya yeteceğini, hangi tarihte kullanılmaya başlayacağını yazarak ilçe seçim kurulu'na onaylatır.

PARTİ ÖRGÜTÜ

Madde-23

Parti örgütü;

A) Merkez organlarından,

B) İl Örgütlerinden,

C) TBMM ile belediye ve il genel meclislerindeki parti gruplarından oluşur.

A) Merkez Organları şunlardır:

a) Kurultay,

b) Genel Başkan,

c) Parti Meclisi,

d) Merkez Yönetim Kurulu,

e) Yüksek Disiplin Kurulu,

B) İl Örgütleri şunlardır:

a) İl Kongresi,

b) İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu,

c) İl Disiplin kurulu,

d) İlçe Kongresi,

e) İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu,

f) Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu,

 

C) Parti Grupları şunlardır:

a) TBMM Grubu,

b) Belediye Meclisleri Parti Grupları,

c) İl Genel Meclisleri Parti Grupları.

ÖRGÜT YÖNETİM BİRİMLERİ

Madde-24

a) Belde Başkanı ve Belde Yönetim Kurulu,

b) İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu,

c) İl Başkanı ve İl Yönetim Kurulu,

d) Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulu örgüt yönetim birimleridir.

Örgüt yönetim birimleri, kendilerine bağlı olarak çalışmak üzere; Tüzükte belirlenen ya da gerekli görüldüğünde, yönetmeliklerle öngörülen çalışma grupları ve sorumluluk alanları oluşturabilir.

Madde-25 (13.02.2000 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.)

MUHTARLIK BÖLGESİ GÖREVLİLERİ ÇALIŞMA GRUBU

Madde-26

Muhtarlık bölgelerinde, "Muhtarlık Bölgesi Görevlileri Çalışma Grubu" oluşturulur. Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubu, bağlı bulunduğu ilçe yönetim kurulunun sorumluluğu altında çalışır.

Muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grubunun çalışma esasları ve diğer hususlar yönetmelikle belirlenir. (Değişiklik 12-13.02.2000 tarihli karar)

BELDE ÖRGÜTÜ

Madde 27- (01.07.2001 günlü Kurultay kararı ile değişik) İl ve ilçe merkezleri dışında belediye örgütü olan yerlerde belde örgütü kurulur. Belde örgütleri ilçe başkanlıklarına bağlıdır.

(24 Ekim 2003 günlü 30. Kurultayda değişik). “Belde örgütü, belde başkanı ile (4-10) kişiden kurulan yönetim kurulundan oluşur”.

Belde başkanı ile belde yönetim kurulunun seçimi, çalışma yöntemleri, görev ve sorumlulukları ile yetkileri yönetmelikle düzenlenir.

 

İLÇE BAŞKANI

Madde-28

İlçe Başkanı, ilçe kongresince gizli oyla seçilir. İlçe çevresinde partinin temsilcisidir. İlçe yönetim kurulu’na, ilçe ve belde belediye meclisleri parti gruplarına başkanlık eder.

İlçe başkanı; İlçe yönetim kurulu’nun, ilçe çevresindeki belediye meclisleri parti gruplarının, ilçe düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının, belde başkanları ve belde yönetim kurullarının, muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma gruplarının; Tüzükte belirlenen ve üst kademelerce öngörülen görevleri başarıyla yerine getirmelerini, uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar. Bunun için Tüzük ve yönetmelik kuralları içinde gerekli girişimlerde bulunur. (Değişiklik 13.02.2000 tarihli karar)

Parti örgütü kamu kuruluşları, meslek odaları ve çeşitli kuruluşlarla, partili üyelere ve kişilerle yazışma yapar ve ilişki kurar.

Belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak amacıyla, İlçe Başkanı, ilçe çevresindeki partili belediye başkanları ile sürekli ilişki içinde olur.

İLÇE YÖNETİM KURULU

 

Madde 29- (01.07.2001 günlü Kurultay kararı ile değişik)

İlçe yönetim kurulu, ilçe başkanı ile,

a) Nüfusu 100.000’den az olan ilçelerde 10 üyeden,

b) Nüfusu 100.000’i aşan ilçelerde 14 üyeden oluşur.

İlçe yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin yarısı kadar yedek üye ilçe kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler. Üyeliklerde boşalma olduğunda cinsiyet kotası gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir. İkinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlar ile karı – koca aynı kurulda bulunamaz. Birden çok kurulda üye olunamaz. (Değişiklik 19.11.2005 günlü kurultay kararı ile).

İlçe yönetim kurulu, üyeleri arasından sekreter üye, sayman üye ile eğitim sekreterini, aksine karar alınmazsa, gizli oyla seçer. Kurul, üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi üzerine bu görevlileri gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınacak güvensizlik kararı ile görevden uzaklaştırabilir.

İlçe başkanının yokluğunda ilçe sekreteri vekillik eder.

İlçe yönetim kurulları, en az iki haftada bir, önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Ayrıca gerekli hallerde çağrılı olarak olağanüstü toplantı yapılır.

Birbirini izleyen üç toplantıya özürsüz katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer.

Geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç olağan toplantısını yapmayan ilçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun il yönetim kurulunca veya Merkez Yönetim Kurulunca düşmüş sayılmasına karar verilebilir. (Değişiklik 19.11.2005 olağan kurultay kararı ile).

İlçe yönetim kurulları, her iki ayda bir, ayın ilk toplantı gününde genişletilmiş olarak toplanır. Bu toplantıya ilgili Yönetmelikte belirtilen doğal üyeler katılır. Doğal üyeler konuşabilir, ama oy kullanamazlar. Genişletilmiş toplantıda ülke ve yöre sorunları ile parti politikaları görüşülerek değerlendirmeler yapılır, öneriler geliştirilir.

 

İLÇE YÖNETİM KURULU

 

Madde-30

İlçe Yönetim Kurulu, ilçe çevresinde partinin başarısı ve amaçlarını gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür.

Bu amaçla;

A) Partinin ilkelerini, amaçlarını, Programını, politikalarını ve görüşlerini halka beğendirmek ve benimsetmek için çalışır. Bunlara ve partiye karşı yapılabilecek eleştirileri cevaplandırır.

B) Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular, vereceği görevleri yapar. İlçe düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, belde örgütlerinin, muhtarlık bölgesi görevlileri çalışma grupları ile, ilçe çevresindeki belediye meclisleri parti gruplarının çalışmalarını düzenler ve denetler. (Değişiklik 13.02.2000 tarihli karar)

C) Başka partilerin çalışmalarını izler.

D) Partinin üye sayısını ve yandaşlarını çoğaltmak için çalışmalar yapar. Asıl üyeler ve aday üyeler için düzenlenen eğitim çalışmalarını sürdürür, asıl ve aday üyelere görevler verir.

E) Bütün seçimlerde parti adaylarının kazanmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Seçim örgütlenmesini yapar. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

F) İlçe çevresindeki mahalle ve köylerin ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur. Toplumsal amaçlı dernek ve kulüplerle, sendikalarla, yerel basınla ilişkileri sağlıklı tutar, onların sorunları ile ilgilenir. Çözümlerine katkı yapar. Bu kuruluşlarda görevli partilerle işbirliği yaparak, başarılı olmalarına yardımcı olur.

G) İlçedeki ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili bilgileri toplayıp değerlendirir ve üst yönetim birimlerine bildirir.

H) Üst yönetim biriminin bilgisi ile ilçe sınırları içinde siyasal, toplumsal ve kültürel nitelikte toplantılar düzenler.

I) Gerekli gördüğü konularda araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, uzmanların ve üyelerin katılacağı çalışmaları programlayarak gerçekleştirir.

J) Partinin gelir kaynaklarını geliştirmek ve arttırmak için çalışmalar yapar.

K) İl yönetim kurulunun bilgisi ve onayı ile, ilçe ve çevresi içinde, parti çalışmalarını sürdürmek amacıyla bölge çalışma büroları açabilir.

İLÇE YÖNETİMİNDE İŞ BÖLÜMÜ

Madde-31

A) İlçe Sekreter Üyesi

İlçe Sekreter Üyesi, üye yazım işlerini Tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütür. Partinin her türlü yazışma işlerinin yürütülmesini sağlar.

 

B) İlçe Sayman Üyesi

İlçe Sayman Üyesi, ilçenin hesap işlerini yürütür. Gelir ve gider işlemlerinin zamanında ve yasalara uygun olarak yapılmasını sağlar. Partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanmasına çalışır. Partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir.

 

C) İlçe Eğitim Sekreteri

a) Aday üyelikten başlamak üzere, Partinin ideolojisini, Program ve Tüzüğünü anlatır,

b) Bağlı olduğu il’le ve Genel Merkezle eşgüdüm içinde çalışarak, Parti içi eğitim programı ve projelerini hazırlar, uygulanmasını sağlar.

c) Bu çalışmalar için gerekli olan yazılı, sözlü ve görsel eğitim malzemelerini hazır bulundurur.

İL BAŞKANI

Madde-32

İl başkanı, il kongresince gizli oyla seçilir. İl çevresinde Partinin temsilcisidir. İl yönetim kurulu’na, İl ya da Büyükşehir Belediye Meclisi Parti Grubuna, İl Genel Meclisi Parti Grubuna başkanlık eder.

İl Başkanı;

İl yönetim kurulunun, ilçe yönetim kurulunun, İl ya da Büyükşehir Belediye Meclisi Parti Grubunun, İl Genel Meclisi Parti Grubunun, il düzeyinde kurulmuş çalışma gruplarının; Tüzükle belirlenen ve üst kademelerce öngörülen görevleri, başarı ile yerine getirmelerini, uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlar. Bunun için Tüzük kuralları içinde gerekli girişimlerde bulunur.

Parti örgütü, kamu kuruluşları, meslek odaları ve toplumsal amaçlı çeşitli kuruluşlarla, basın ve yayın organlarıyla, partili üyelerle ve kişilerle yazışma yapar ve ilişki kurar.

Belediye çalışmalarında etkinlik ve başarı sağlamak amacıyla İl Başkanı, partili belediye başkanı ile sürekli ilişki içinde olur.

İl Başkanı, il çevresindeki İl Genel Meclisi Parti Grubunu, Belediye Meclisleri Parti Gruplarını ve Partili Belediye Başkanlarını, çalışmaları yönlendirmek değerlendirmek ve eşgüdüm sağlamak amacıyla ayrı ayrı veya birlikte toplantılara çağrılabilir.

İL YÖNETİM KURULU

Madde 33- (01.07.2001 günlü Kurultay kararı ile değişik) İl yönetim kurulu, il başkanı ile,

a) Nüfusu 1.000.000’a kadar olan illerde 14 üyeden,

b) Nüfusu 1.000.000’u aşan illerde 20 üyeden

kurulur.

İl yönetim kurulu üyeleri ile bu üyelerin yarısı kadar yedek üye il kongresinde gizli oyla ve aldıkları oy sırasına göre seçilirler. Üyeliklerde boşalma olduğunda cinsiyet kotası gözetilerek yedek üyeler sıra ile göreve getirilir. İkinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlar ile karı – koca aynı kurulda bulunamazlar. Birden çok kurulda üye olunamaz. (19.11.2005 günlü kurultay kararı ile değişik).

İl yönetim kurulu, üyeleri arasından il sekreter üyesi, sayman üye ve il eğitim sekreterini, aksine karar alınmazsa, gizli oyla seçer. Kurul, üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi üzerine bu görevlileri gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınacak güvensizlik kararı ile görevden uzaklaştırabilir.

İl başkanının yokluğunda il sekreteri vekillik eder. (Fıkranın ikinci cümlesi çıkarıldı. 24 Ekim 2003 tarihli 30. Olağan Kurultay)

İl yönetim kurulları en az iki haftada bir, önceden belirlenmiş gün ve saatte çağrı yapılmaksızın olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde çağrılı olarak olağanüstü toplantı da yapılır.

Birbirini izleyen üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer.

Geçerli ve kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç olağan toplantısını yapmayan il başkanı ile il yönetim kurulunun düşmüş sayılmasına Merkez Yönetim Kurulunca karar verilebilir. (19.11.2005 günlü olağan kurultay kararı ile değişik).

İl yönetim kurulları her iki ayda bir, ayın ilk toplantı gününde genişletişmiş olarak toplanır. Bu toplantıya yönetmelikte belirlenen doğal üyeler de katılır. Doğal üyeler konuşabilir, ama oy kullanamazlar. Genişletilmiş toplantıda ülke ve yöre sorunları ile parti politikaları görüşülerek değerlendirmeler yapılır, öneriler geliştirilir.

İL YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 

Madde-34

İl yönetim kurulu, il çevresinde partinin başarısı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları düzenlemekle ve yürütmekle yükümlüdür.

Bu amaçla;

A)Partinin ilkelerini, amaçlarını, Programını, politikalarını ve görüşlerini halka beğendirmek ve benimsetmek için çalışır. Bunlara ve partiye karşı yapılabilecek eleştirileri cevaplandırır.

B)Tüzük kurallarını, kongrelerin ve üst yönetim birimlerinin kararlarını uygular, il düzeyinde oluşturulan çalışma gruplarının, ilçe örgütlerinin, İl ya da Büyükşehir Belediye Meclisi Parti Grubunun ve İl Genel Meclisi Parti Grubunun çalışmalarını düzenler ve denetler.

C)Başka partilerin çalışmalarını izler.

D)İl düzeyinde ve ilçelerde sürdürülecek eğitim çalışmalarını programlayarak gerçekleştirir ve denetler.

E)Bütün seçimlerde, parti adaylarının kazanmasını sağlamak için, il düzeyinde ve ilçelerde gerekli çalışmaları yapar ve yaptırır. Seçim çalışmalarını denetler. Seçimlerle ilgili yasal görevlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

F)İl çevresinin genel anlamdaki ekonomik, sosyal ve yöresel sorunlarını inceler. Bunların çözümüne yardımcı olur. Toplumsal amaçlı dernek ve kulüplerle, sendikalarla, yerel ve genel basınla ilişkileri sağlıklı tutar. Onların sorunları ile ilgilenir. Çözümlerine katkı yapar. Bu kuruluşlarda görevli partililerle işbirliği yaparak başarılı olmalarına yardımcı olur.

G)İl çevresindeki ekonomik, sosyal ve siyasal olaylarla ilgili bilgileri toplayıp değerlendirir ve üst yönetim birimlerine bildirir.

H)Üst yönetim biriminin bilgisi ile il çevresinde uygun yerlerde; siyasal, toplumsal ve kültürel nitelikte toplantılar düzenler.

I)Gerekli gördüğü konularda; araştırma, inceleme ve değerlendirme yapmak üzere, uzmanların ve üyelerin katılacağı çalışmalar programlayarak gerçekleştirir.

J)Partinin gelir kaynaklarını genişletmek ve artırmak için çalışmalar yapar.

 

İL YÖNETİMİNDE İŞ BÖLÜMÜ

Madde-35

 

A) İl Sekreter Üyesi

İl Sekreter Üyesi ilçelerdeki üye yazım işlerini izler ve denetler, partinin her türlü yazışma işlerinin yürütülmesini sağlar.

 

B) İl Sayman Üyesi

İl sayman üyesi, ilin hesap işlerini yürütür. Gelir ve gider işlemlerinin zamanında ve yasalara uygun olarak yapılmasını sağlar.

İlçe sayman üyelerinin çalışmalarını izler, denetler ve gerekli uyarıları yapar.

Partiye yeterli ve düzenli gelir sağlanmasına çalışır.

Partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir.

 

C) İl Eğitim Sekreteri

a)İlçelerdeki, parti içi eğitim çalışma programlarının hazırlanmasında ilçe eğitim sekreterlerine yardımcı olur.

b)Genel Merkezle ilçeler arasındaki iletişim ve eşgüdümü sağlar.

 

GENEL BAŞKAN

 

Madde-36

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçilir.

Partiyi Genel Başkan temsil eder.

Genel Başkan, disiplin kurulları dışında, bütün parti örgütünün başkanıdır.

Genel Başkan, partiyi bağlayıcı demeçler vermeye ve bildiriler yayınlamaya yetkilidir. Genel Başkan bu yetkisini görevlendireceği kimselere de kullandırabilir.

Her kademedeki parti yönetim birimlerini, kurulları, organları ve görevlileri, birlikte ya da ayrı ayrı toplantıya çağırabilir.

Parti görevlerinin ve çalışmalarının gerektirdiği önlemleri alır.

Yetkili organlarca verilen kararların ilgililerce uygulanmasını denetler.

Parti örgütüne ve ilgililere gerekli gördüğü bildirimleri yapar.

Genel merkez organları ile partinin TBMM Grubunun uyumlu çalışmasını gözetir.

Genel Başkan, yokluğunda kendisine vekillik etmek üzere, Genel Başkan Yardımcılarından birini görevlendirir. Genel Başkan Vekili, vekillik ettiği sürede Genel Başkanın yetkilerini kullanır.

 

PARTİ MECLİSİ

Madde-37 (24 Ekim 2003 günlü 30. olağan kurultayda değişik). Parti Meclisi, Genel Başkan ile Kurultayca gizli oyla seçilmiş (80) üyeden oluşur.

Aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Parti Meclisinin (20) yedek üyesi belirlenir.

Parti Meclisinde boşalma olursa, sırasıyla yedeklerden tamamlanır.

Parti Meclisi en geç iki ayda bir, Genel Başkanın çağrısı üzerine ve Genel Başkanın başkanlığında toplanır.

Toplantının gündemi ve çağrıyla görüşülecek raporlar ve tasarılar üç gün önce üyelere gönderilir.

Genel Başkanın gerek görmesi halinde ya da (15) Parti Meclisi üyesinin gerekçe ve gündem belirleyerek yazılı istemde bulunması durumunda Parti Meclisi Genel Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.

Genel Başkan Parti Meclisi üyelerine geçici veya sürekli görevler verebilir.

Birbirini izleyen üç olağan toplantıya özürsüz olarak katılmayan parti meclisi üyesinin üyeliğinin gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile düşürülmesine karar verilebilir.

Parti Meclisi toplantılarına, Partinin TBMM Grubu Başkan Vekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir, önerilerde bulunabilir, ancak oy kullanamazlar.

Parti Meclisinin toplantı kuralları ve çalışma yöntemleri yönetmelikle belirlenir.

 

PARTİ MECLİSİ’NİN GÖREVLERİ

 

Madde-38

Parti Meclisi, Kurultay’dan sonra partinin en yüksek karar organıdır.

Parti Meclisi;

A)Parti Programı, kurultay kararları ve seçim bildirgeleri doğrultusunda iç ve dış gelişmelerle ilgili politika ve strateji kararları alır.

B)Parti Programını, kurultay kararlarını ve seçim bildirgelerini topluma benimsetmek için gerekli çalışmaları yapar, önlemleri alır ve direktifleri verir.

C)Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma raporunu ve kesin hesabı inceleyip karara bağlayarak kurultaya sunar. Yıllık bütçeyi ve bilançoyu onaylar.

D)Merkez Yönetim Kurulu’nca hazırlanan kurultay gündemleri ile seçim bildirgelerini inceleyip karara bağlar.

E)Yasa ve tüzük kuralları uyarınca Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırladığı yönetmelikleri inceleyip karara bağlar.

F)Merkez Yönetim Kurulu’nun ve Parti Meclisi üyelerinin ve parti kurulunun sunduğu raporları önerileri, karar tasarılarını görüşüp karara bağlar.

G)Hükümet kurma, hükümete katılma, hükümetten çekilme konularında karar verir. Bu konuların görüşüldüğü Parti Meclisi toplantısına, TBMM Grup Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri katılır ve oy kullanırlar.

H)Seçimlere katılıp katılmama ve seçimlerde yasa ve tüzük kurallarına göre aday saptama yöntemini belirleyen kararları alır; kontenjan adaylarını ve merkez yoklaması yoluyla belirlenmesi gereken adayları belirler.

I)Uluslararası kuruluşlara üyelik kararı verebilir. Ancak bu kararın verilip duyurulmasından sonra geçen bir ay içinde, kurultay üyelerinin beşte birinden yazılı istek gelirse konu kurultayın olağan toplantısında veya ivedi durumlarda, olağanüstü toplantısında karara bağlanır. Bir ay içinde böyle bir istek gelmemişse karar kesinlik kazanır.

J)Genel Başkanın veya Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine disiplin cezalarının bağışlanmasını karara bağlar.

K)Genel Başkan dışında 20 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu’nu gizli oyla seçer.

L)Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Genel Sekreteri ve Genel Saymanı gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçer.

M)En az 20 üyenin güvensizlik önergesi vermesi durumunda Merkez Yönetim Kurulu’nu üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gizli oyla görevden alabilir.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Madde-39

Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan ile Parti Meclisinden gizli oyla seçilen 20 üyeden oluşur.

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Bulunmadığı hallerde kendisine vekillik etmek üzere Genel Başkan Yardımcılarından birini görevlendirir.

Genel Başkan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından uygun gördüğü sayıda Genel Başkan Yardımcısı seçer ve görevlendirir.

Genel Sekreter, Genel Başkanın onayı ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından Genel Sekreter Yardımcılarını seçer ve görevlendirir.

Genel Başkan, diğer Merkez Yönetim Kurulu üyelerine geçici veya sürekli görevler tanımlayarak verebilir.

Genel Başkan Yardımcıları, görev alanlarına giren konularda Genel Başkanı temsil eder. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, partililer ve uzmanlardan oluşan genel merkez çalışma grupları oluşturabilir. Çalışmaları ile ilgili olarak parti örgütünün her kademesi ile iletişim sağlar, örgüt birimlerine görev verir.

Genel Sekreterlik parti örgütünün başvurma ve haberleşme yeridir.

Genel Sekreter ve Yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak örgütle ilgili çalışmalar yürütür.

Genel Sekreter, Genel Başkanlık adına partiyi mahkemelerde, devlet daireleri ve kuruluşlarında, özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde temsil eder.

Genel Sekreterin yokluğunda, Genel Başkanın onayı ile görevlendireceği bir Genel Sekreter Yardımcısı kendisine vekalet eder.

Genel Sayman, Partinin saymanlık işlerine bakar. Yıllık bütçeyi hazırlar. Yıl sonu bilançosunu ve kesin hesapları düzenler. İllerden ve ilçelerden gelen kesin hesapları, Genel Merkez kesin hesabı ile birleştirir ve Merkez Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Partinin gelirlerinin toplanmasında, harcamaların yapılmasında her aşamada yasa ve tüzük işlemlerine uygunluğu sağlar. Partinin demirbaşlarının ve malvarlığının korunmasını gözetir.

Merkez Yönetim Kurulu haftada bir gün belirli bir saatte çağrı yapılmaksızın toplanır. İvedi durumlarda Genel Başkanın çağrısı ile daha erken toplantı yapılabilir.

Üst üste üç olağan toplantıya özürsüz katılmayan üye, gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile üyelikten düşürülebilir. Boşalan üyelik için Parti Meclisi’nce yeniden seçim yapılır.

Genel Başkan gerek gördüğünde, TBMM Grup Başkanvekillerini Merkez Yönetim Kurulu toplantısına çağırabilir. Grup başkanvekilleri söz alır, öneride bulunabilir, oy kullanamazlar.

Genel Başkan Merkez Yönetim Kurulu ile Grup Yönetim Kurulu’nu ortak toplantıya çağırabilir. Ortak toplantılarda oylama yapılmaz. Ancak Genel Başkan gerek görürse eğilim yoklaması yapar; bu yoklama bağlayıcı sayılmaz. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Partinin diğer kurullarında görev alamazlar.

Genel Başkan, meslek kuruluşlarının partili başkanlarını ve Merkez Yönetim Kurulu’nca kurulmuş çalışma gruplarının üyelerini ve uzmanları Merkez Yönetim Kurulu’nun toplantılarına davet edebilir.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

 

Madde-40

Merkez Yönetim Kurulu, en üst yönetim organıdır.

Merkez Yönetim Kurulu;

A)Kurultayın, Parti Meclisi’nin kararlarını uygular. Partinin programını, ilkelerini, amaçlarını duyurmak, yaymak, benimsetmek, partiyi seçimlere hazır bulundurmak ve seçimleri kazanarak iktidar olmak için her türlü girişimi yapar, önlemleri ve kararları alır.

 

B)Parti örgütünü yönetir, çalışmaları yönlendirir, örgütle sürekli iletişim ve işbirliği sağlar, örgütün sorunlarını çözer ve örgütün yaptığı önerileri inceler, gerekenleri karara bağlar. Parti örgütünün yasalara, Tüzük ve yönetmeliklere uygun çalışmasını izler, denetler ve sağla

 

İLÇE KONGRESİ

 

Madde-46

 

 

A) İlçe kongresi iki yılda bir toplanır. Bu süre en çok bir yıl uzatılabilir. Ayrıca, yılda bir defa seçimsiz olarak toplanır ve siyasal çalışmalara yön verir.

 

B) İlçe kongresinin üyeleri şunlardır:

 

 

a) İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri,

 

 

a) İlçe çevresindeki belediyelerin partili başkanları,

 

 

b) Tüzüğün 48. maddesinde belirlenen muhtarlık bölgesi toplantılarında seçilen temsilciler. (Değişiklik: 13.02.2000 tarihli karar)

 

 

C) (13.02.2000 tarihli kararla yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

D) İlçe kongresinin onur üyeleri şunlardır:

 

a) İlçede kayıtlı partili yeni ve eski TBMM üyeleri ile eski Genel Merkez yöneticileri,

 

 

b) Eski ilçe başkanları,

 

 

c) İlçe çevresindeki belediyelerin eski başkanları,

 

 

d) Genişletilmiş ilçe meclisine katılma hakkı olan partililer,

 

 

E) İlçe kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar ve;

 

 

a) İlçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyelerini ve yedeklerini,

 

 

b) İl kongresine katılacak temsilcileri gizli oyla seçer.

 

 

F) İl kongresine katılacak olan ilçe temsilcilerinin sayısı, il kongresinde 600'ü geçmemek üzere oranlı olarak, il yönetim kurulunca hesaplanır ve belirlenir.

 

 

İL KONGRESİ

 

 

Madde-47

 

 

A) İl kongresi iki yılda bir toplanır. Bu süre en çok bir yıl uzatılabilir. Ayrıca, yılda bir defa seçimsiz olarak toplanır ve siyasal çalışmalara yön verir.

 

B) İl kongresinin üyeleri şunlardır:

 

a) İl'in partili TBMM üyeleri,

 

 

b) İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri,

 

 

c) İl disiplin kurulu üyeleri,

 

 

d) İlçe kongrelerinden seçilmiş olan il kongresi temsilcileri,

 

 

C) İl kongresinin onur üyeleri şunlardır:

 

a) İl'de kayıtlı parti meclisi üyeleri,

 

 

b) İl'de kayıtlı eski genel merkez yöneticileri,

 

 

c) İl'de kayıtlı eski TBMM Üyeleri,

 

 

d) Eski il başkanları,

 

 

e) İl'de kayıtlı eski il ya da büyükşehir belediye başkanları,

 

 

f) Genişletilmiş il meclisine katılma hakkı olan partililer.

 

 

D) İl Kongreleri, gündemde belirtilen konuları karara bağlar ve;

 

a) İl başkanı ve il yönetim kurulu üyeleriyle yedeklerini,

 

 

b) İl disiplin kurulu üyeleri ile yedeklerini,

 

 

c) Kurultaya katılacak il temsilcilerini

 

 

gizli oyla seçer.

 

 

KONGRELERLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER

 

 

Madde-48

 

A) Kongrelerin Süresi

 

Kongreler iki yılda bir yapılır. Bir yıldan fazla ertelenemez. Başlangıç ve bitiş tarihleri Merkez Yönetim Kurulu'nca saptanır.

 

 

Merkez Yönetim Kurulu'nca saptanan süreler içinde olmak koşuluyla, ilçe kongrelerinin günlerini il yönetim kurulları, il kongrelerinin günlerini ise Merkez Yönetim Kurulu belirler. Kongre günlerini belirleyen yönetim birimi alt yönetim biriminin görüşlerini alır.

 

 

B) Kongrelere Çağrı, Toplantı Yeter Sayısı

 

İl ve ilçe kongrelerinin; yeri, günü ve saati ile, gündemi, en az (15) gün önce il ve ilçe merkezlerinde ilan edilir. Kongrenin yapılacağı yerde gazete çıkıyorsa en az bir gazete ile duyurulur. Bu ilan ve bildirimde, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının yeri, günü ve saati de belirtilir. İkinci toplantı katılanlarla yapılır. (19.11.2005 tarihli kurultayda eklenen cümle). Şu kadar ki bu sayı kongre üye tam sayısının beşte birinden az olamaz.

 

 

İl ve ilçe kongreleri üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kongreyi başkan açar. Başkanın yokluğunda bu görev sekreter üye tarafından yapılır.

 

 

C) Temsilci, Kongre Üyeliği ve Süresi

 

Bir kongreye ve kurultaya katılmak üzere muhtarlık bölgesi ve alt yönetim birimi toplantısında ve kongresinde seçilen partiliye "Temsilci", Partide aldıkları görev nedeniyle kongrelere katılanlara "doğal üye" bunların tümüne "Kongre üyesi" denir.

 

 

Kongre üye tam sayısı, "kongre üyelerinin" toplam sayısıdır.

 

 

Kongrelere katılmak üzere seçilen "temsilci"lerin kongre üyeliği süresi, kendilerini seçen toplantının veya kongrenin ertesi olağan toplantısına kadardır. Yenileri seçilinceye kadar görevleri devam eder.

 

 

Üst yönetim birimi kongresi için belirlenen tarihten önce kongresini yapmayan alt yönetim birimi, üst yönetim birimi kongresine katılamaz ve seçilmiş olan eski temsilcilerin görevi sona erer. (Değişiklik 19.11.2005 tarihli kurultay kararı).

 

 

D) Temsilci Sayısı

 

İlçe kongresi delege sayısı en çok 400, il kongre temsilcisi sayısı en çok 600’dür.

 

 

İlçe ve il kongrelerinin delege sayıları, partinin son genel milletvekili seçiminde aldığı oyla orantılı olarak, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

 

 

İlçelerin ve illerin kaç temsilci ile kongre yapacaklarına, ilgili yönetim kurullarının görüşlerini alarak, Merkez Yönetim Kurulu karar verir.

 

 

İlçe kongresi toplam temsilci sayısının ilçe sınırları içindeki muhtarlık bölgelerine, ayrıca il kongresi toplam temsilci sayısının o İl’e bağlı ilçelere dağıtılmasında, son genel milletvekili seçiminde o yerlerde alınan oylara göre yapılacak oranlama esas olur.

 

 

Temsilci seçimi, yönetmelik uyarınca yapılır.

 

 

Temsilci seçimlerinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmiş olan üyeleri içeren Genel Merkez Parti Kütüğü esas alınır. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

E) Kongrelerin Gündemi

 

Kongrelerin gündemi, il ya da ilçe yönetim kurullarınca belirlenir.

 

 

Olağan kongrelerin gündemlerinde; açılış, kongre başkanlık kurulu seçimi, saygı duruşu, çalışma ve hesap raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması ve aklama ile seçimler ve uygun görülecek başka konular bulunur.

 

 

Üst yönetim biriminin veya kongre üyelerinin onda birinin yazılı isteği ile gündeme ekleme yapılabilir.

 

 

Kongre, çoğunluk kararıyla gündemin sırasında değişiklik yapabilir. Ancak, kongre başkanlık kurulu seçimi ile çalışma ve hesap raporlarının okunmasından ve aklamadan önce başka bir madde görüşülemez.

 

 

F) Kongre Başkanlık Kurulu

 

Kongre açıldıktan sonra kongre üyeleri ve partililer arasında bir başkan, kongre üyeleri arasından ikinci başkan ve yazman seçilir.

 

 

Disiplin kurulları başkan ve üyeleri kongre başkanlık kurullarında görev alamazlar.

 

 

G) Oturum ve Karar İlkeleri

 

Tersine karar alınmadıkça, Kurultay ve kongre oturumları açıktır.

 

 

Kongreler, tersine hüküm bulunmayan hallerde, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alırlar.

 

 

Kongrelerde hesap konuları ile kongrece kararlaştırılan başka konular, bunlarla ilgili olarak kurulacak komisyonun raporu okunduktan sonra görüşülüp onaylanabilir.

 

 

Kongrede alınan kararlar, başkanlıkça kongreye duyurulur ve tutanağa yazılır.

 

 

Tersine karar yoksa kararlar açık oylama ile alınır.

 

 

H) Görüşmeler

 

 

Kongrelerde gündem konuları sıra ile ele alınır, söz isteyenlere sıra ile söz verilir. Konularla ilgili söz süreleri konuların görüşülmesine başlanırken kongrece saptanır.

 

 

Onur üyeleri konuşabilirler, oy kullanamazlar.

 

 

Geçici kurul başkanları ve üyeleri kongrelerine katılırlar, konuşabilirler; kongre üyesi değillerse oy kullanamazlar.

 

 

Üst yönetim birimi başkanı veya temsilcisiyle, Parti Meclisi ve o ilin T.B.M.M. üyelerine istediklerinde, sıra gözetilmeksizin söz verilir. (24 Ekim 2003 günlü Kurultay kararı ile değişik).

 

 

Konuşma süresi sınırlaması bunlar için uygulanmaz.

 

 

Söz almış olan varsa, çalışma raporu üzerinde beş; öteki konularda üç üye konuşmadan yeterlik önergesi oylanmaz.

 

 

I) Adaylık

 

Kongrelerde adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemezler.

 

 

İl ve ilçe kongrelerinde başkanlığa aday olabilmek için kongre üye tam sayısının en az yüzde yirmisinin yazılı önerisi gereklidir. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verir. (24 Ekim 2003 günlü Kurultay kararı ile değişik).

 

 

J) Seçimlerde Kullanılacak Oy Pusulası: (24 Ekim 2003 günlü Kurultay kararı ile değişik)

 

İl ve ilçe kongrelerinde seçimler iki yöntemle yapılabilir.

 

 

a-Blok Liste

 

 

b-Tek ve Ortak Liste (Çarşaf Liste)

 

 

Blok liste ile yapılacak her kademedeki seçimlerde, kullanılacak oy pusulası, o örgüt biriminin organları ile üst kademe kongre delegeleri için hazırlanır. Bu oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Üst organ delegeleri dahil asıl adaylar, soyadına göre alfabetik sıraya dizilerek, Başkanlık Kurulunca kesinleştirilir ve blok liste halinde bastırılır. Yönetim ve Disiplin Kurulu yedek üyelikleri için alfabetik sıra koşulu aranmaz. (Değişik cümle 19.11.2005 tarihli kurultay kararı). Üst organ kongre delege adaylığı hariç, bir aday blok listelerden, yalnızca birisinde yer alabilir. Bir adayın birden çok listede yer alması halinde, kongre başkanlığınca açıklama yapılarak, adayın hangi listede yer almak istediği saptanır ve düzenleme buna göre yapılır. Aksi halde adayın listelerdeki adaylığı düşer. Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunmak mümkündür. Başkanlık kurulunca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste seçim kurulunca onaylanarak sandık başına ve oy verme hücrelerine asılır. Basılmış olan blok listeler, kongre başkanlık kurulunca, İlçe Seçim Kuruluna mühürlettirilerek oy pusulası haline dönüştürülür.

 

 

Bu halde, blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine yeni isim yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece listedeki sıra saptanır.

 

 

Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir. Şu kadar ki; seçilecek üye sayısından fazla veya yüzde doksanından az isim yazılı pusulalar geçersizdir. Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.

 

 

İl ve ilçe kongrelerinde, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden, kongre üyelerinin onda birinin önerisi ve kongre üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılacak oylama sonucunda tek ve ortak (çarşaf liste) oy pusulası usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Bu halde adaylar, Kongre Başkanlık Kurulu’nca ad çekme ile belirlenecek harften başlamak üzere ve soyadı alfabe esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır. Bu listeler, İlçe Seçim Kurulunca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Kongre üyelerince, bu oy pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak oylama yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye veya temsilci kadar adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Fazla işaretlenmiş, seçilecek üye veya temsilci sayısının yüzde doksanından az işaretlenmiş olan oy pusulaları geçersizdir. Tek ve ortak liste (çarşaf liste) usulüne göre seçim yapılırsa, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır.

 

 

İl ve ilçe yönetim kurullarında, her iki cinsiyetten en az dörtte bir (yüzde yirmibeş) oranında üye bulunur. Bu husus genel sıralama ile sağlanmamışsa, ayrı cinsiyetten aday olanlar arasında aldıkları oya göre ayrı ayrı sıralama yapılır. Aldıkları oya bakılmaksızın her iki cinsiyetten yeterli üye alınarak organlar seçilmiş sayılır. Geri kalanlar, o cinsiyetten üyelerin yedeği olur. İl ve ilçe yönetim kurullarında, bir cinsiyette, üye sayısının herhangi bir nedenle bu oranın altına düşmesi halinde, varsa o cinsiyetten yedek üyelerle, yoksa cinsiyete bakılmaksızın yedek üyelerle sayı tamamlanır.

 

 

İl ve ilçe kongrelerinde, her iki cinsiyetten yeter sayıda aday çıkmazsa katılan adaylarla seçim yapılır.

 

 

Seçimlerde, kongre üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar asıl veya yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar.

 

 

K. Diğer Hususlar

 

Kongrelerle ilgili diğer hususlar "Kongreler Yönetmeliği" ile düzenlenir.

 

 

OLAĞANÜSTÜ KONGRELER

 

Madde- 49

 

(24 Ekim 2003 günlü Kurultay kararı ile değişik). Üst yönetim biriminin kararıyla ya da kongre üyelerinin tam sayısının beşte birinin, onbeş günlük süre içinde noterden onaylı imzalarıyla yaptıkları başvurular üzerine olağanüstü kongre, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik cümle). Toplantı çağrısı yapılmadığı takdirde, üst yönetim kurulu olağanüstü kongrenin toplanmasını ve yapılmasını sağlar.

 

 

Olağanüstü kongrenin gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Bu kongrelerde gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılmaz.

 

 

Ancak olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise, olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabilir. Bu takdirde seçim yapılabilir.

 

 

Görevin boşalması ile ilgili Tüzüğün 42. maddesi ve görevden alınanların yerine seçimle ilgili 44. maddesi hükümleri saklıdır.

 

 

Olağanüstü kongre isteğinin usulüne uygun olarak yetkili yönetim birimine ulaştırılmasından başlayarak en geç (45) gün içinde, yetkili yönetim birimince kongre toplanır. Bu toplantı (15) gün önce usulüne uygun olarak duyurulur.

 

 

SEÇİMLER VE SEÇİMLERE İTİRAZ

 

Madde-50

 

Kongrede sıra seçimlere geldiğinde, kongre başkanlık kurulu görevi, yetkili ve görevli seçim kurulu başkanlığına bırakır.

 

 

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile, tutanakların düzenlenmesinden itibaren (2) gün içinde, seçim sonuçlarına, yetkili ve görevli ilçe seçim kuruluna itiraz edilir.

 

 

İlçe seçim kurulunun kararı kesindir.

 

 

 

İTİRAZ

 

 

Madde-51

 

 

A) Muhtarlık bölgesi ilçe kongresi temsilci seçimleri ile ilgili itirazlar sonuçların ilan tarihinden itibaren 3 gün içinde, o ilçede kayıtlı üyelerce ilçe yönetim kuruluna yapılır. İlçe meclisi (5) gün içinde karar verir. Bu karara karşı (5) gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim kurulunun (5) gün içinde vereceği karar kesindir. (Değişiklik: 13.02.2000 tarihli karar)

 

 

B) İlçe kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar kongre üyelerince (5) gün içinde il yönetim kuruluna yapılır. İl yönetim kurulunun (5) gün içinde vereceği kararlar kesindir.

 

 

C) İl kongresinin seçim dışındaki kararlarına ilişkin itirazlar kongrenin bitişini izleyen (5) gün içinde kongre üyelerince Merkez Yönetim Kurulu'na yapılır. Merkez Yönetim Kurulu'nun (5) gün içinde vereceği karar kesindir.

 

 

İtirazlar yetkili kurullara yazılı olarak yapılır. İtirazlar işlemlerin yürütülmesini durdurmaz.

 

 

KURULTAY

 

 

Madde-52

 

 

Kurultay, Partinin en yüksek organıdır. Yasa ve Tüzük kuralları içinde, toplumun ve ülkenin genel sorunlarını ve parti tutumunu görüşüp karara bağlar.

 

 

Partinin kesin hesabını kabul veya reddeder. Parti Meclisi'nin çalışma raporunu görüşür ve karara bağlar.

 

 

Kurultayda;

 

 

a) Genel Başkan,

 

 

b) Parti Meclisi üyeleri,

 

 

c) Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri gizli oyla seçilir.

 

 

Bütün partililer, kurultay kararlarına uyarlar. Kurultay kararları ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.

 

 

KURULTAY ÜYELERİ

 

 

Madde-53

 

A- Kurultayın Doğal Üyeleri

 

a) Genel Başkan,

 

 

b) Parti Meclisi üyeleri,

 

 

c) T.B.M.M.'nin partili üyeleri ve partili bakanlar,

 

 

d) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri.

 

 

B- Kurultayın Seçilmiş Üyeleri

 

İl kongrelerinde o ilin T.B.M.M. üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay temsilcileri,

 

 

Doğal üyelerle, kurultay temsilcileri kurultay üyesidir.

 

 

C- Onur Üyeleri

 

Genel Başkanlık, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Genel Sekreter Yardımcılığı, Genel Saymanlık, Parti Meclisi ve Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeliği, Başbakanlık, Bakanlık, T.B.M.M. Üyeliği yapmış olanlar ile sendikaların, meslek kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin en üst birimlerinin başkanlarından partili olanlar ile kurultay üyesi olmayan il başkanları, parti üyesi büyükşehir ve il belediye başkanları ve Tüzük hükümlerine göre genel merkezde oluşturulan komisyonların, çalışma gruplarının başkanlarıdır.

 

 

KURULTAYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

 

Madde-54

 

Kurultay, iki yılda bir toplanır. Bir yıldan fazla ertelenemez. Kurultayın toplanacağı yer, gün ve saat ile gündemi Parti Meclisi'nce belirlenir ve en az (30) gün önce Genel Başkanca duyurulur.

 

 

Kurultay gününün duyurulmasından başlayarak (15) gün içinde Genel Başkanlığa ulaşmak koşulu ile kurultay üyelerinin tam sayısının en az beşte birinin imzasını taşıyan konular da geçici gündeme alınır. Bu konuların görüşülebilmesi, Kurultayın kararına bağlıdır. Oylamadan önce önergede imzası olanlardan birisi ile Merkez Yönetim Kurulu adına bir üye konuşabilir. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

Parti Meclisinin kararı ya da kurultay üyelerinin tam sayısının beşte birinin onbeş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvurular üzerine Kurultay, Genel Başkanca olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel Başkan da gerekli gördüğünde, Kurultayı olağanüstü toplantıya çağırır. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik cümle).

 

 

Olağanüstü toplantının gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Olağanüstü toplantıda yalnız gündemdeki konular görüşülür, seçim yapılmaz. Ancak, Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir. Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyeleri sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise, gündeme, güven oyu ve seçim maddesi konulabilir.

 

 

Olağanüstü toplantı da en az (15) gün önce ilgililere duyurulmak koşuluyla en geç (45) gün içinde yapılır.

 

 

KURULTAY GÖRÜŞMELERİ VE KARARLARI

 

Madde 55- Kurultayı Genel Başkan, Genel Başkan yoksa vekili açar. Kurultay açıldıktan sonra Kurultayın doğal ve seçilmiş üyeleri arasından bir başkan ile yeter sayıda başkan yardımcısı ve yazman üye seçilerek kurultayı yönetmek için “Başkanlık Kurulu” oluşturulur. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

Genel Başkanlık, Parti Meclisince kurultaya sunulacak rapor ve karar tasarılarını kurultay tarihinin duyuruluşu ile birlikte il başkanlarına ve TBMM Grubuna gönderir. Kurultayda kurulacak komisyonların adlarını da bildirir.

 

 

TBMM Parti Grubu ve her ilin kurultay temsilcileri kendi aralarında toplanarak rapor ve karar tasarılarını inceler; görüşlerini saptarlar, ancak bağlayıcı karar alamazlar.

 

 

Bu toplantılarda TBMM Parti Grubu ve iller, katılmak istedikleri kurultay hazırlık komisyonlarını belirler. Bu komisyonlar için TBMM Grubundan iki, illerden birer üye görevlendirilir. Görevlendirilen üyelerin adları, Genel Başkanlığa ivedi bildirilir.

 

 

Hazırlık komisyonlarına Genel Başkanca görevlendirilecek üçer üye de katılırlar. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

Hazırlık Komisyonlarını Genel Başkan, Kurultaydan önce toplantıya çağırır.

 

 

Kurultayda TBMM Parti Grubundan iki, illerden birer üye kurultay komisyonlarına seçilir.

 

 

Parti Meclisinden belirlenecek üçer üye, Kurultay komisyonlarına katılırlar. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile değişik).

 

 

Kurultayda Parti Meclisince, TBMM Parti Grubunca veya illerce, ya da kurultay üyelerince sunularak komisyonlarda görüşme konusu yapılmış rapor ve karar tasarıları dışında önerge verilemez, görüşme ve oylama yapılamaz.

 

 

Komisyonların görüşmelerine, komisyon üyesi olmayan kurultay üyeleri de katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

 

 

Kurultayda seçimlere geçilmeden önce adaylar saptanır. Aday olmayanlar seçilemezler. Genel Başkanlığa aday olabilmek için, üye tam sayısının en az yüzde yirmisinin yazılı önerisi gerekir. Bu öneri, huzurda başkanlık divanının görevlendireceği üye veya üyelerin gözetiminde imzalanır. Bir delege, adaylardan sadece biri için imza verir. (24 Ekim 2003 günlü Kurultay kararı ile değişik).

 

 

Kurultayda organ seçimleri iki yöntemle yapılabilir:

 

 

a-) Blok Liste

 

 

b-) Tek ve Ortak Liste (Çarşaf Liste)

 

 

Blok liste ile yapılacak seçimlerde bütün adayların soyadına göre hazırlanmış alfabetik listesi kullanılır. (19.11.2005 tarihli kurultay kararı ile eklenen cümle). Bir aday, blok listelerden yalnızca birisinde yer alabilir. Bir adayın birden çok listede yer alması halinde, Kurultay Başkanlığınca açıklama yapılarak, adayın hangi listede yer almak istediği saptanır ve düzenleme buna göre yapılır. Adayın yazılı beyanına rağmen başka listelerde yer verilmesi halinde bu blok listeler geçersiz sayılır ve Kurultay Başkanlık Kurulunca işleme konulmaz. Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunmak mümkündür. Başkanlık kurulunca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste, seçim kurulunca onaylanarak, sandık başına ve oy verme hücrelerine asılır. Basılmış olan blok listeler, Kurultay Başkanlık kurulunca İlçe Seçim Kuruluna mühürlettirilerek oy pusulası haline dönüştürülür. Bu suretle oluşturulan oy pusulalarındaki isimler çizilebilir, yerine yeni isimler yazılabilir. Her adayın, şahsen veya ayrı listelerden aldıkları oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece listedeki sırası saptanır. Asıl ve yedek üyeler, ayrı ayrı belirlenir. Seçilecek üye sayısından fazla veya üye sayısının yüzde doksanından eksik isim yazılı oy pusulaları geçersiz sayılır.

 

 

Seçimlerde, bütün adayların kura ile belirlenen harften başlamak üzere soyadına göre hazırlanmış alfabetik listesi kullanılır. Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde, bir organ listesinde geçersizlik varsa, oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organlarla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.

 

 

(01.07.2001 günlü Kurultayda yapılan değişiklik) Seçimler için hazırlanan oy pusulalarına her organın adayları ayrı ayrı olarak yazılır. Parti Meclisi’nin (12) asıl üyesi Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri içinden kurultayda yapılan oylamada yeterli oy alarak belirlenen yeni Genel Başkanın önereceği 18 kişi arasından Kurultayca seçilir; yedek üye seçilmez. 16. fıkra hükmü (cinsiyet kotası) bu üyelikler için de uygulanır. Bunların oy pusulaları, diğer (68) Parti Meclisi üyesinin seçileceği listeden ayrı olarak hazırlanır. (24 Ekim 2003 günlü kurultayda eklenen cümle). Sandık Kurulu, delegeye önce bu oy pusulasını vererek oyunu kullandırır. Daha sonra delegeye, Sandık Kurulunca organlarla ilgili blok oy pusulası verilerek oy kullandırılır.

 

 

(24 Ekim 2003 günlü Kurultayda yapılan değişiklik) Kurultay gündeminde çalışma raporunun okunmasına ve görüşülmesine geçilmeden önce, Kurultay üyelerinin onda birinin imzasıyla verilecek önergeyle ve kurultay üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile organ seçimlerinde tek ve ortak pusula (çarşaf liste usulü) ile de seçim yapılabilir. Bu yöntemle seçim kararı alınması halinde tüm adaylar Kurultay Başkanlık Kurulunca soyadı alfabe sırasına göre yazılır. Ad çekme yoluyla belirlenecek harften başlamak üzere düzenlenecek oy pusulası, Başkanlık Kurulunca bastırılır. Bu pusula ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Bu pusulada seçilecek üye sayısı kadar aday adı, hizasına işaret konularak oy verilir. Fazla işaretlenmiş veya seçilecek üye sayısının yüzde doksanından az işaretlenmiş pusulalar geçersiz sayılır. Organ seçimlerinde adayların aldıkları oy sayısına göre sıralama yapılarak asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, onlardan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olurlar. Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır.

 

 

Organlarda her iki cinsiyetten en az dörtte bir (yüzde yirmibeş) oranında üye bulunur. Her iki cinsiyetten üye seçilmesi gereken organlarda bu husus genel sıralama ile gerçekleşmemiş ise, aynı cinsiyetten aday olanlar arasında aldıkları oya göre ayrı ayrı sıralama yapılır. Alınan oya bakılmaksızın her iki cinsiyetten yeterli üye alınarak organlar seçilmiş sayılır. Geri kalanlar o cinsiyetten üyelerin yedeği olur.

 

 

Seçimlerde üye tam sayısının beşte birinden az oy alanlar asıl ve yedek üyeliğe seçilmiş sayılmazlar.

 

 

Kurultayın olağan ve olağanüstü toplantıları, çalışma yöntemleri, “Kurultay Yönetmeliği” ile düzenlenir.

 

 

DANIŞMA KURULTAYLARI

 

Madde-56

 

 

A) Küçük Kurultay

 

Küçük Kurultay, her yıl en az bir defa, Merkez Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine toplanır.

 

 

Küçük Kurultay'a;

 

 

a) Genel Başkan,

 

 

b) Parti Meclisi Üyeleri,

 

 

c) Partili Milletvekilleri,

 

 

d) Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri,

 

 

e) İl Başkanları,

 

 

f) Büyükşehir ve il belediyelerinin partili başkanları,

 

 

g) Yönetmelikle belirtilen esaslara göre seçilen il temsilcileri,

 

 

h) Ülke düzeyinde örgütlü sendika ve meslek kuruluşlarının partili genel başkanları,

 

 

ı) Genel Merkez düzeyinde görev yapan ve yönetmelikle belirlenen partililer katılırlar.

 

 

B) Gençlik Kurultayı

 

 

Gençlik Kurultayı, her yıl en az bir defa, Merkez Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine toplanır.

 

 

C) Kadın Kurultayı

 


 

TBMM ÜYELİĞİ ADAYLARININ BELİRLENMESİ

 

Madde-58

 

TBMM seçimleri için adayların belirlenmesinde önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemleri uygulanabilir.

 

 

Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına Parti Meclisi karar verir. Parti Meclisi'nce tüm seçim çevrelerinde farklı yöntemler uygulanabilir.

 

 

a) Önseçim, partiye yazılı üyelerin katılımı ile yapılır. (SPK.36)

 

 

b) Aday yoklaması partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı ile yapılır. Aday yoklamasında seçmen olacak parti görevlileri ve üyeleri yönetmelikle belirlenir. (SPK.42/6)

 

 

c) Merkez yoklamasında adaylar Parti Meclisi'nce saptanır.

 

 

Önseçim ve aday yoklaması yargı yöntemi ve denetiminde yapılır.

 

 

Aday belirlemede uygulanacak yöntemlerle ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.

 

 

TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIĞA BAŞVURMA

 

Madde-59

 

Adaylık için başvuru tarihleri Parti Meclisi'nce saptanır ve açıklanır.

 

 

Adaylık başvuruları, Genel Merkez'deki ilgili birime yapılır.

 

 

Adaylık başvuruları ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir.

 

 

TBMM ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLIK ÖN KOŞULLARI VE İNCELEME

 

Madde-60

 

TBMM üyeliği için aday olmak üzere; önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması için başvuranlara, merkez kontenjan adaylığı isteyenler için Merkez Yönetim Kurulu'nca ön inceleme yapılır ve Parti Meclisi'nin onayına sunulur.

 

 

Adaylık başvurusu yapan parti üyeleri için inceleme, yasal nitelikler açısından yapılır.

 

 

Parti üyesi olmayanların adaylık başvuruları ilgili İl ve İlçe Yönetim Kurullarının görüşleri de alınarak incelenir.

 

 

Parti üyesi olmayanlardan, Parti Meclisi'nce; önseçime, aday yoklamalarına ve merkez yoklamasına katılmaları uygun bulunanlara merkez kontenjanından aday gösterilenler tüzüğün 12. maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu'nca doğrudan asıl üyeliğe kabul edilir.

 

 

Yasalar nedeniyle partiye yazılma olanağı bulunmayan kimselerden adaylığa başvuranları, parti üyesi olmaksızın; önseçime, aday yoklamasına ve merkez yoklamasına katılabilmeleri, Parti Meclisi'nin kararına bağlıdır.

 

 

YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN BELİRLENMESİ

 

 

Madde-61

 

Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimlerinde, parti adaylarının belirlenmesine ilişkin hususlar yönetmelikle belirlenir.

 

 

Yerel seçimlerde, merkezden aday gösterme yetkisi, Parti Meclisi'nindir. Parti Meclisi bu yetkisini ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belde seçimleri için ilçe yönetim kurullarına devredebilir. Bu halde yetkili kurullar seçimin yapıldığı çevredeki örgüt birimine danışır.

 

 

(24 Ekim 2003 günlü Kurultay kararıyla değişik) Yerel seçimlerde görev yaptıkları yerde, aday adayı olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulları üyelerinin, belirlenen seçim takvimine göre, milletvekili seçimi veya yerel yönetimler seçimi için, parti yöneticileri ile kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken süre kadar önce, görevlerinden istifa etmeleri zorunludur.

 

 

ADAY BELİRLEME YÖNETMELİĞİ

 

 

Madde-62

 

TBMM üyeliği ve yerel yönetimler için aday belirlemeye ilişkin hususlar ayrı ayrı yönetmeliklerle düzenlenir.
 

 
Bugün 1 ziyaretçi (20 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=